» Aktuality » Zasadala Rada pre konkurencieschopnosť - časť vesmír a výskum

Zasadala Rada pre konkurencieschopnosť - časť vesmír a výskum

29.05.2018
Zasadala Rada pre konkurencieschopnosť - časť vesmír a výskum

     Dnes predpoludním v Bruseli ministri diskutovali na tému „Budúcnosť vesmírnej politiky“. Slovenskú delegáciu na zasadnutí Rady pre konkurencieschopnosť (časti vesmír a výskum) viedla veľvyslankyňa Petra Vargová, zástupkyňa stáleho predstaviteľa SR pri EÚ. Hlavným bodom popoludňajšieho zasadnutia bola politická diskusia k výskumu a inováciám v kontexte budúceho viacročného finančného rámca.
     Výskum, vývoj a inovácie sú jednou z najdôležitejších oblastí európskej politiky, keďže významnou mierou prispievajú k rozvoju spoločnosti. V súčasnosti sú vlády postavené pred výzvy a príležitosti digitálnej transformácie, ktorá bude prioritou aj v ďalšom programovacom období. Verejné orgány v Európe čoraz viac integrujú vesmírne programy do svojich služieb a rozhodovacích procesov. Vesmírne dáta prispievajú výraznou mierou k digitálnym inováciám, tvorbe nových produktov, služieb a novým obchodným modelom, ktoré vedú k hospodárskej transformácii a v konečnom dôsledku k vytváraniu nových pracovným miest.
     V tomto ohľade je práve rámcový program EÚ pre výskum a inovácie kľúčový pre podporu európskej konkurencieschopnosti, rastu a zamestnanosti. Vítaný bol preto návrh Európskej komisie, ktorý v súvislosti s novým viacročným finančným rámcom predpokladá zvýšenie rozpočtu na výskum a inovácie. Veľvyslankyňa Vargová vo svojom vstupe zdôraznila, že pre efektívnejšie využitie finančných zdrojov, ktoré ponúka Európska komisia, je potrebné vytvoriť synergiu a harmonizovať pravidlá medzi európskym programom pre výskum a inovácie a štrukturálnymi fondami.
     Európska verejnosť, vrátane Slovenska, považuje za kľúčové riešiť vedeckými metódami problémy v oblasti zdravia, prírodných zdrojov, energetiky, klimatických zmien, životného prostredia, bezpečnosti, ale aj demografických zmien. Je preto dôležité, aby nový rámcový program pre výskum a inovácie reagoval flexibilne na budúce megatrendy a spoločenské výzvy.
     Rada schválila aj závery o „urýchlení obehu poznatkov v EÚ“ a  „európskom cloude pre otvorenú vedu“. Ministri sa ďalej zhodli na všeobecnom smerovaní návrhu „Nariadenia Rady o výskumnom a vzdelávacom programe Euratom na roky 2019-2020, ktorý dopĺňa program pre výskum a inovácie Horizont 2020“ a vzali na vedomie správu o stave v pripomienkovaní návrhu „Nariadenia Rady o zriadení Európskeho spoločného podniku pre vysokovýkonnú výpočtovú infraštruktúru“.