» Aktuality » Základné školy môžu predkladať projekty na podporu vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

Základné školy môžu predkladať projekty na podporu vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

05.05.2017
Základné školy môžu predkladať projekty na podporu vzdelávania žiakov  zo sociálne znevýhodneného prostredia
     Na podporu aktivít prispievajúcich k vyrovnávaniu sociálneho znevýhodnenia žiakov je zameraná výzva na podávanie žiadostí, ktorú v týchto dňoch vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
     Rezort školstva tak aj tento rok poskytne školám finančné prostriedky na zabezpečenie rovnosti príležitostí posilňovaním záujmu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia o vzdelávanie. Ďalšou oblasťou pomoci je aplikovanie nových foriem a metód vzdelávania najmä na zlepšenie čitateľskej gramotnosti či inováciu didaktických prostriedkov pre digitálne vyučovanie. Cieľom je tiež podporiť aktivity rozvíjajúce interkultúrne prostredie a spoluprácu s rodičmi.
     Na financovanie takto zameraných projektov vyčlenilo ministerstvo celkovú sumu vo výške 49-tisíc eur, pričom maximálna výška príspevku MŠVVaŠ SR na jeden rozvojový projekt je 2 450 eur. Podmienkou pridelenia finančných prostriedkov je spoluúčasť žiadateľa alebo iných osôb podieľajúcich sa na realizácii rozvojového projektu najmenej 5 % z celkových nákladov na rozvojový projekt.
     Žiadosti o financovanie rozvojových projektov „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2017“ môžu zriaďovatelia základných škôl predkladať prostredníctvom elektronickej žiadosti zverejnenej na portáli http://vyzvy.iedu.sk do 3. júna 2017. Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke MŠVVaŠ SR.

      V minulom roku bolo takouto formou podporených 15 rozvojových projektov celkovou sumou 33 484 eur. Aktivity na podporu vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia sa vďaka finančnej podpore realizovali napríklad v ZŠ v Podhoranoch (okres Prešov), v ZŠ v Sačurove (okres Vranov nad Topľou) či v ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne (okres Michalovce).