» Aktuality » Výzva pre stredné školy v rámci OP Vzdelávanie končí 28. novembra, od pondelka sa otvára možnosť predbežnej formálnej kontroly projektov

Výzva pre stredné školy v rámci OP Vzdelávanie končí 28. novembra, od pondelka sa otvára možnosť predbežnej formálnej kontroly projektov

11.11.2011

     Do 28. novembra 2011 sa môžu záujemcovia o výzvu zameranú na inováciu obsahu a metód vzdelávania na stredných školách pre potreby trhu práce uchádzať o nenávratný finančný príspevok (NFP) z Európskeho sociálneho fondu. Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP s celkovou výškou alokácie 15 mil. eur z operačného programu Vzdelávanie vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) koncom septembra 2011.
     ASFEU poskytuje do dátumu uzávierky výzvy predbežnú kontrolu formálnej správnosti žiadosti o NFP.
    Od 14. novembra do dátumu uzávierky výzvy, t.j. do 28. novembra bude ASFEU bezplatne poskytovať osobné konzultácie za účelom vykonania predbežnej kontroly formálnej správnosti predkladanej žiadosti o NFP a jej príloh v rámci aktuálnej výzvy. Formálnu kontrolu žiadostí budú vykonávať zamestnanci ASFEU vo všetkých jej regionálnych informačných kanceláriách - v Bratislave, v Košiciach, vo Zvolene a v Žiline. Počet konzultácií je obmedzený na jednu návštevu žiadateľa a to s časovým limitom 90 minút. Za prítomnosti žiadateľa bude po formálnej stránke skontrolovaný formulár žiadosti o NFP a všetky jej povinné prílohy. Kontakty na jednotlivé regionálne kancelárie sú k dispozícii na internetovej stránke www.asfeu.sk v časti kontaktné miesta, RIK - regionálne informačné kancelárie. Na stránke je dostupný aj elektronický rezervačný systém, prostredníctvom ktorého si záujemcovia o predbežnú kontrolu formálnej správnosti žiadosti o NFP môžu rezervovať termín.  
     Výzva je určená stredným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov, krajských školských úradov alebo iných ústredných orgánov štátnej správy, tiež cirkevným a súkromným stredným školám z celého Slovenska okrem Bratislavského samosprávneho kraja. NFP vo výške 150-tisíc až 500-tisíc eur môžu získať stredné školy na projekty zamerané na implementáciu nových foriem a metód vzdelávania v priamej nadväznosti na inováciu didaktických prostriedkov, na inováciu školských vzdelávacích programov zohľadňujúcich potreby trhu práce a zároveň zlepšujúcich prípravu absolventa pre trh práce. Kompletné informácie o predmetnej výzve sú k dispozícii na internetovej stránke www.asfeu.sk pod operačným programom Vzdelávanie v časti Aktuálne výzvy.

Bratislava 11. november 2011