» Vysoké školstvo » Vysokoškolská veda a technika » Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR (KEGA) » Aktuálne informácie a pokyny pre vedúcich riešiteľov projektov KEGA » Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2012 a aktuálne informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov a záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2011

Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2012 a aktuálne informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov a záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2011

Odbor vedy a techniky na vysokých školách zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2012. Termín podávania žiadostí je do 29. 4. 2011 do 14.00 hod. Podávanie žiadostí prostredníctvom on-line systému na Portáli vysokých škol je sprístupnené od 15. 3. 2011. Žiadosť musí byť podaná v súlade s výzvou, štatútom, pravidlami KEGA a príslušnými pokynmi.

Súčasne sa zverejňujú aktuálne informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov a záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2011. Termín podávania ročných správ je do 11. 11. 2011 do 14.00 hod. a termín podávania záverečných správ končiacich projektov je najneskôr do 10. 1. 2012 do 14.00 hod. Písomne potvrdenie o podaní ročnej/záverečnej správy je potrebné poslať poštou na MŠVVaŠ SR najneskôr do 3 pracovných dní po stanovenom termíne elektronického podania (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke). Bez podpísanej tlačenej verzie originálu potvrdenia o podaní ročnej/záverečnej správy doručenej v stanovenom termíne nebude elektronicky podaná správa akceptovaná. Správy musia byť podané v súlade s výzvou, štatútom, pravidlami KEGA a príslušnými pokynmi a manuálmi prostredníctvom on-line systému na Portáli vysokých škôl.