» Aktuality » Výsledky PISA by sa mali stať prostriedkom na zlepšenie slovenského vzdelávacieho systému

Výsledky PISA by sa mali stať prostriedkom na zlepšenie slovenského vzdelávacieho systému

07.03.2011

      „Slovensko má ambíciu dostať úroveň vzdelania na špicu Európy," povedal na dnešnej medzinárodnej konferencii Výsledky PISA 2009 - Výzva pre skvalitnenie slovenského školstva minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca. Podujatie, na ktorom sa zúčastnila aj predsedníčka vlády SR Iveta Radičová, hodnotilo výsledky slovenských žiakov v troch cykloch medzinárodných meraní PISA (v rokoch 2003, 2006 a 2009). Podľa Eugena Jurzycu je potrebné zanalyzovať tieto výsledky pre potreby školského systému a podľa toho iniciovať nevyhnutné zmeny.
     Testovanie PISA sa vo svete uskutočňuje od roku 2000 a poskytuje údaje o vedomostiach a zručnostiach 15-ročných žiakov zúčastnených krajín v troch oblastiach - čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Posledné meranie PISA z roku 2009 ukázalo, že slovenskí žiaci v čitateľskej a prírodovednej gramotnosti zaostávajú za svojimi rovesníkmi z krajín V4, no v matematike sme spomedzi V4 najlepší. Odborníci z akademickej obce preto poukázali na širší kontext medzinárodných meraní v slovenskom vzdelávacom systéme, a to najmä v oblasti prípravy učiteľov, ich práce so žiakmi, potrebných zmien v činnosti školy, ale aj v obsahu vzdelávania.
     Na konferencii vystúpil aj hlavný analytik riadiaceho výboru OECD pre vzdelávanie so sídlom v Paríži Michael Davidson, ktorý sa významnou mierou podieľa na tvorbe publikácií OECD týkajúcich sa vzdelávania. Zameriava sa predovšetkým na školské prostredie, organizáciu škôl, ako aj na efektívnosť vzdelávania. Vo svojom príspevku poukázal najmä na výsledky slovenských žiakov v medzinárodnom kontexte. Zároveň predstavil tie krajiny, kde reformy vzdelávacích systémov viedli k významným úspechom a zlepšeniam v meraniach OECD PISA.
     Ďalším zahraničným hosťom bola poradkyňa pre externé hodnotenie z Ministerstva školstva a výskumu Estónska Maie Kitsingová. Je iniciátorkou mnohých projektov a aktivít na národnej úrovni, akými sú napríklad zmeny v externom hodnotení či úpravy vzdelávacích plánov. Na stretnutí hovorila o predpokladaných príčinách úspechov Estónska v rámci štúdie PISA.
     Podujatie sa konalo pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugena Jurzycu a jeho hlavným organizátorom bol Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania. Bližšie informácie o konferencii sa nachádzajú na internetovej stránke www.nucem.sk, ktorá obsahuje aktuálne výstupy z podujatia.

Fotogaléria

Bratislava 7. marec 2011