» Aktuality » Vydavatelia pedagogickej a detskej tlače môžu žiadať opäť o dotácie z MŠVVaŠ SR

Vydavatelia pedagogickej a detskej tlače môžu žiadať opäť o dotácie z MŠVVaŠ SR

03.05.2017
Vydavatelia pedagogickej a detskej tlače môžu žiadať opäť o dotácie z MŠVVaŠ SR
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na podporu vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení a časopisov pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení na rok 2017. Na tento účel vyčlenil rezort školstva financie vovýške 200 000 €.
     Dotáciu je možné poskytnúť jednotlivým žiadateľom v zmysle ustanovenia § 6c ods. 2 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.
     Najvyššia výška dotácie na jedného žiadateľa je 50 000 €. Finančné prostriedky je možné použiť na:
a) redakčné práce (redigovanie, jazykovú úpravu, korektúry, grafickú úpravu, preklady, lektorovanie textov, zalamovanie a ostatné práce súvisiace s tvorbou obsahu časopisu);
b) autorské honoráre, dohody o vykonaní práce (vrátane poistného a príspevkov do poisťovní za zamestnanca) v zmysle bodu a) maximálne do výšky 30 % z poskytnutej dotácie;
c) polygrafické náklady;
d) distribúciu;
e) práce súvisiace s tvorbou elektronickej verzie.
     Dotáciu nie je možné použiť na kapitálové výdavky, dary, občerstvenie, PHM a na poistné a príspevky do poisťovní za zamestnávateľa.
     Žiadateľ podáva žiadosť elektronicky aj listinne. Elektronicky prostredníctvom  formulára žiadosti on-line systému na portáli ministerstva vyzvy.iedu.sk. Iné ako elektronické spracovanie formulárov prostredníctvom tohto portálu nie je akceptovateľné a v prípade nedodržania tejto formy bude žiadosť z formálneho hľadiska vyradená.
     Konečný termín predloženia žiadostí (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je 27. máj 2017. Bližšie informácie nájdete na stránke ministerstva.