» Ministerstvo » Povinne zverejňované materiály » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

     Verejným obstarávaním sú pravidlá a postupy podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.
     Zákazka na účely tohto zákona je zmluva s peňažným plnením uzavretá medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými úspešnými uchádzačmi na strane druhej, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby.
      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky je podľa ustanovenia § 7, ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom.