» Aktuality » Verejné obstarávanie na Spektrum vedy

Verejné obstarávanie na Spektrum vedy

07.08.2015
Verejné obstarávanie na Spektrum vedy
    Centrum vedecko-technických informácií SR vyhlasuje verejné obstarávanie na vytvorenie cyklu vedeckých filmov.
     Verejné obstarávanie s názvom „Komplexný návrh na vytvorenie propagačných filmov – Spektrum vedy“ je nadlimitná zákazka s predpokladanou hodnotou 210 000 eur bez DPH. Predpokladaný dátum zverejnenia obstarávania je 10. august 2015, pričom následne bude Publikačnému úradu EÚ odoslané oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania s predpokladaným zverejnením vo Vestníku EÚ a Vestníku UVO v zákonom stanovenej lehote - do šiestich dní odo dňa odoslania.
     Predmetná nadlimitná zákazka je zadávaná postupom súťaže návrhov. Predmetom súťaže návrhov je získanie autorskej režijnej prípravy a komplexné dopracovanie dvanástich dielov cyklu Spektrum vedy do umeleckej podoby, ktorú bude realizovať víťaz súťaže návrhov.
     Spektrum vedy je cyklus filmov, ktorý sa venuje jednotlivým vedeckým témam z rôznych vedných oblastí, na riešení ktorých sa podieľajú slovenské vedecko-výskumné tímy z rôznych vedecko-výskumných inštitúcií SAV a slovenských vysokých škôl a univerzít. Cyklus je určený širokej verejnosti, odvysielaný bude na RTVS 2 a zverejnený na popularizačných stránkach Centra vedecko-technických informácií SR.