» Aktuality » V ZŠ v Plaveckom Štvrtku pomáha pri práci s rómskymi žiakmi Metodicko-pedagogické centrum

V ZŠ v Plaveckom Štvrtku pomáha pri práci s rómskymi žiakmi Metodicko-pedagogické centrum

06.11.2013
V ZŠ v Plaveckom Štvrtku pomáha pri práci s rómskymi žiakmi Metodicko-pedagogické centrum
     Dnes sa v Základnej škole v Plaveckom Štvrtku uskutočnila tlačová konferencia Metodicko-pedagogického centra, na ktorej boli prezentované prvé výsledky Projektu metodicko-odbornej pomoci pri práci s marginalizovanými rómskymi komunitami. MPC v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR uplatňuje v tejto škole skúsenosti z národného projektu Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít financovaného z eurofondov, ktorý nemohlo realizovať priamo v tejto obci, keďže patrí do územnej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.
     Základnú školu v Plaveckom Štvrtku navštevuje 117 detí, pričom takmer všetky pochádzajú z miestnej osady. Niektoré deti v uplynulých rokoch prestúpili do okolitých škôl v okrese Malacky. Kým situácia začala byť pred spustením projektu nezvládnuteľná a obecná polícia vykonávala do školy aj dva výjazdy denne, po dvoch mesiacoch jeho realizácie prichádzajú prvé výsledky, pričom policajti nemuseli zasahovať ani raz.
     Metodicko-pedagogické centrum má skúsenosti s implementáciou dvoch národných projektov, ktoré majú za cieľ včleňovanie tzv. marginalizovaných rómskych komunít (MRK) do vzdelávania. Dosahovanie tohto zámeru sa uskutočňuje vzdelávaním pedagógov, ktorí s touto komunitou pracujú, zavedením celodenného výchovného systému a nákupom didaktických balíčkov pre školy a materské školy zapojené do projektu.
     V rámci projektu zamestnalo MPC v Plaveckom Štvrtku štyroch rodičov-asistentov, ktorí pochádzajú z miestnej osady a dozerajú na včasný príchod detí do školy, vykonávajú dozor na chodbách a pomáhajú pedagógom v situáciách, ktoré si vyžadujú pomoc rómskych rodičov  u ťažko zvládnuteľných žiakov. Taktiež asistujú pri odchode žiakov do osady, komunikujú s rodičmi a doručujú im predvolania do školy.
     Škola od septembra zaviedla pre žiakov 12 nových záujmových útvarov v popoludňajších hodinách (florbal, krúžok šikovných rúk, tanečný krúžok, konverzácia v anglickom jazyku či počítačový krúžok). Prijatá bola aj koordinátorka voľno časových aktivít rómskeho pôvodu.
     „Dôležité je však prepojenie škola - rodič - žiak. Treba si uvedomiť, že nemôžeme riešiť rómsku otázku bez Rómov, a preto sme oslovili rodičov detí a podarilo sa nám vybrať autority spomedzi komunity,“ uviedla generálna riaditeľka MPC Henrieta Crkoňová.
     Na všetky aktivity ZŠ v Plaveckom Štvrtku prispel v tomto kalendárnom roku rezort školstva sumou 24 500 eur. Generálna riaditeľka MPC Henrieta Crkoňová dodáva, že pre rok 2014 opäť osloví Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR so žiadosťou o podporu projektu kvôli zachovaniu kontinuity začatých aktivít s tým, že do budúcnosti bude potrebné nájsť cestu viaczdrojového financovania a hľadania systémovejších riešení.