» Aktuality » V ŠPÚ sa stretli projektoví partneri a regionálni koordinátori k cezhraničnému projektu CODES

V ŠPÚ sa stretli projektoví partneri a regionálni koordinátori k cezhraničnému projektu CODES

26.10.2017
V ŠPÚ sa stretli projektoví partneri a regionálni koordinátori k cezhraničnému projektu CODES
     Na pracovnom rokovaní v Štátnom pedagogickom ústave sa zišli projektoví partneri a regionálni koordinátori k projektu CODES - Na kompetencie zamerané vzdelávanie pre základné školstvo v cezhraničnom regióne Slovensko - Rakúsko (Competence-OrienteD Education for Elementary Schooling in the cross-border Region SK-AT) v rámci výzvy INTERREG Slovakia-Austria.
     Cieľom medzinárodného projektu, zameraného na vzdelávanie učiteľov základných škôl na Slovensku aj v Rakúsku, je rozšíriť metodické a didaktické kompetencie učiteľov pre štyri oblasti vyučovacieho procesu–písanie a čítanie, matematika, prírodné vedy a sociálno-emotívna oblasť.
     „Projekt ráta s vytvorením kompetenčných informačných a poradenských centier pre učiteľov 1.stupňa základných škôl, kde dostanú učitelia odbornú pomoc v oblasti kľúčových kompetencií, pričom v každom kraji programovej oblasti by malo byť jedno také centrum. Centrá na Slovensku aj v Rakúsku budú zosieťované a našou ambíciou je, aby spolupracovali na národnej aj cezhraničnej úrovni aj po skončení projektu,“ povedal riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.
     Projektový zámer obsahuje aj vytvorenie nových učebníc a materiálov a rozvoj vzdelávacích programov pre učiteľov a inštruktorov na podporu vyššie uvedených kompetencií.
     Hlavným partnerom ŠPÚ na druhej strane hraníc je Mestský školský úrad pre Viedeň (Stadtschulrat für Wien-Europa Büro) a projektovými partnermi sú vysoké pedagogické školy vo Viedni (Pädagogische Hochschule Wien), Dolnorakúska vysoká pedagogická škola (Pädagogische Hochschule Niederösterreich), Burgenlandská vysoká pedagogická škola (Pädagogische Hochschule Burgenland) a Krajinský školský úrad v Burgenlande (Land Burgenlad mit Landesschulrat). Partnermi ŠPÚ na slovenskej strane sú napríklad občianske združenia, zamerané na problematiku vzdelávania, MŠVVaŠ SR a Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky PF UK v Bratislave.
     „Vybrali sme reprezentatívnu vzorku partnerov za slovenskú stranu, ktorí majú vo svojej obsahovej náplni práve prípravu študentov na učiteľské povolanie, majú kompetencie na zapracúvanie vysokoškolských programov a na druhej strane zástupcov tretieho sektora, ktorí budú pomáhať pri implementácii poznatkov v praxi,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.
     Úzka spolupráca cezhraničných partnerov, ktorá bude spočívať vo vzájomnej výmene know-how, expertov a odborníkov z relevantných inštitúcií a učiteľov z rôznych škôl, má okrem inovatívneho potenciálu pre bratislavský, dolnorakúsky a burgenlandský región priniesť aj zlepšenie výsledkov medzinárodného testovania žiakov PISA.