» Aktuality » V Bruseli o vzdelávaní detí migrantov diskutovala štátna tajomníčka rezortu

V Bruseli o vzdelávaní detí migrantov diskutovala štátna tajomníčka rezortu

26.11.2015
V Bruseli o vzdelávaní detí migrantov diskutovala štátna tajomníčka rezortu
     Ako môže vzdelávanie, odborná príprava, práca s mládežou a šport prispieť k úspešnej integrácii nových migrantov? - aj touto témou sa zaoberali európski ministri na zasadnutí Rady pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport, ktorá sa konala v dňoch 23. a 24. novembra 2015 v Bruseli.
     
Delegáciu SR vo formáciách vzdelávanie, mládež a šport viedla Romana Kanovská, štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Rade predsedal luxemburský minister pre vzdelávanie a mládež Claude Meisch a Roman Schneider (šport). Za EK sa zúčastnil komisár pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport Tibor Navracsics.
     „Na Slovensku je v súčasnosti prístup k vzdelávaciemu pre deti cudzincov zabezpečený za rovnakých podmienok ako vlastným štátnym príslušníkom“, uviedla R. Kanovská.
     V praxi sa to realizuje tak, že dieťa musí do školy zapísať jeho zákonný zástupca. V prípade, že ide o maloletého dieťaťa  bez sprievodu, koná tak príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately dovtedy, kým súdom nie je ustanovený poručník.
     Šéfovia rezortov školstva sa zhodli na tom, že do budúcna bude potrebné vytvoriť stratégie zamerané na aplikačnú prax s reagovaním na aktuálnu situáciu. Znamená to podporu základných a stredných škôl pri vytváraní pozitívnej sociálnej klímy a motivácie v multikultúrnych triedach. Nevyhnutná bude aj spolupráca s neziskovými organizáciami pri zaškoľovaní pedagogických a odborných zamestnancov v problematike extrémizmu, rasizmu a intolerancie.
     V nadväznosti na projekt Rady Európy týkajúceho sa národných ambasádorov pre šport, toleranciu a fair-play štátna tajomníčka R.Kanovská  navrhla, aby sa podobný projekt vytvoril aj v podmienkach EÚ s cieľom lepšie využiť vzdelávací potenciál športu. Ako príklad by mohlo ísť o vymenovanie národných športových ambasádorov dobrej vôle, ktorých by menovali príslušné ministerstvá.
     Na okraj Rady sa štátna tajomníčka R.Kanovská stretla s holandskou ministerkou školstva Jet Bussemaker, s ktorou rokovala o plánovanej Novej agende pre zručnosti ako možnej agende pre NL a SK PRES 2016. O prioritách SK PRES v oblastiach vzdelávania, mládeže a športu hovorila s fínskou ministerkou školstva Sanni Grahn-Laasonen. Na stretnutí s generálnym tajomníkom Európskych škôl Kari Kivinenom boli dohodnuté modality a podmienky vytvorenia slovenskej jazykovej sekcie, o ktorých má rozhodovať o týždeň Najvyššia rada európskych škôl.