» Aktuality » V Bratislave sa diskutovalo o prevencii diskriminácie a segregácie vo vzdelávaní

V Bratislave sa diskutovalo o prevencii diskriminácie a segregácie vo vzdelávaní

28.09.2017
V Bratislave sa diskutovalo o prevencii diskriminácie a segregácie vo vzdelávaní
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zorganizovalo v spolupráci s Európskou komisiou v Bratislava v dňoch 26. a 27. septembra 2017 Peer learning aktivitu s názvom Identifikácia výziev a spôsobov prevencie diskriminácie a segregácie vo vzdelávaní, ktorá bola súčasťou aktivít pracovnej skupiny ET 2020 na podporu občianstva a spoločných hodnôt slobody, tolerancie a nediskriminácie prostredníctvom vzdelávania.
     Hlavným cieľom aktivity bolo vytvorenie priestoru účastníkom z krajín Európskej únie vymeniť si poznatky, skúseností a návrhy, ako aj hľadanie riešení, pokiaľ ide o zlepšenie kvality vzdelávania detí z tradične nedostatočne zabezpečených komunít, detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami a detí migrantov. Kľúčovo témou bolo tiež zabezpečenie rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelaniu, sociálnemu začleneniu a úsiliu bojovať proti diskriminácii vo vzdelávaní.
     Účastníci z pätnástich krajín Európskej únie diskutovali o úspešných stratégiách a postupoch, ktoré sa  týkali hlavne boja proti všetkým formám diskriminácie a segregácie v školách a školských zariadeniach v praxi, odstránením prekážok (napríklad priestorových, organizačných, fyzických, spoločenských a symbolických), ktoré podporujú vylúčenie, oddelenie a diskrimináciu žiakov s rôznym pôvodom, zabezpečením lepších vzdelávacích výsledkov pre deti a žiakov zo sociálne znevýhodneného (sociálno-ekonomického) prostredia, zamedzením predčasnému ukončovaniu povinnej školskej dochádzky, podporovaním prínosov a zvyšovaním povedomia o inkluzívnom vzdelávaní v školách a triedach, odstránením zdedených a nových foriem rezidentnej segregácie a zberom údajov. Výstupy budú prerokované na zasadnutí Európskej komisie pre vzdelávania a prípravu.