» Aktuality » Úspešné školy nemožno trestať

Úspešné školy nemožno trestať

07.02.2014
     Na jeseň minulého roka bolo pre 180 stredných škôl vyčlenených z eurofondov 40 miliónov eur. Tieto peniaze majú pomôcť v aktivitách zameraných na modernizáciu vzdelávania. Banskobystrický samosprávny kraj však chce trestať školy za ich úspechy.
     Svedčí o tom nedávny list vedúceho odboru vzdelávania a kultúry Úradu banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý úspešným školám oznámil, že ich projekty „nebudú spolufinancované zo zdrojov BBSK“. Pochopiteľne, vôľu zriaďovateľa treba rešpektovať, ale netreba pritom zabúdať na negatívne dopady, ktoré v konečnom dôsledku ublížia žiakom, rodičom a školám. Paradox je, že samospráva má vo svojej Koncepcii rozvoja vzdelávania, športu a mládeže v BBSK na roky 2010-2015 za cieľ ,,podporovať zapojenosť škôl do výziev na predkladanie žiadostí o NFP z EÚ na modernizáciu a revitalizáciu materiálno-technického zabezpečenia“. V dokumente Regionálna stratégia rozvoja odborného vzdelávania a prípravy v BBSK definuje ,,zastaranosť vybavenia učební, chýbajúce osnovy, nedostatky v odborných učebných pomôckach“ a pod. Práve europrojekty sú príležitosť, ako tieto problémy odstrániť.
     V tomto kraji bolo v rámci výzvy Agentúry Ministerstva školstva pre štrukturálne fondy EÚ z operačného programu Vzdelávanie – Moderná stredná škola –  úspešných 31 stredných škôl. Z toho sú 2 cirkevné, 2 štátne a 5 škôl je súkromných. Ostatných 22 patrí pod BBSK, a teda dnes sú ich projekty reálne ohrozené.  Aby sme boli presnejší, z 22 škôl v pôsobnosti VÚC je až 14 prvoprijímateľov, teda škôl, ktoré doposiaľ nikdy nezískali NFP. Medzi školami, ktorým VÚC nechce pomôcť, je aj Prvé slovenské literárne gymnázium v Revúcej či dve z dvoch stredných škôl v Krupine. BBSK kvôli nezáujmu pomôcť vlastným školám so spolufinancovaním v objeme 270 000 eur odmieta takmer 5, 5 mil. eur, ktoré by reálne pomohli tisíckam žiakov a učiteľom v 22 školách.
     „Ak týmto školám nepomôže pri spolufinancovaní ich zriaďovateľ a nedokážu získať zdroje iným spôsobom, v tom prípade otvoríme zásobník projektov a pravdepodobne budú podporené ďalšie stredné školy v iných samosprávnych krajoch, “konštatuje generálny riaditeľ ASFEU Marián Kostolányi. Podľa jeho slov ide o jednoduchý administratívny úkon, ku ktorému agentúra pristúpi v momente, ak ju škola oficiálne informuje, že nemá požadované vlastné zdroje.   
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tejto súvislosti zdôrazňuje, že neuvážené kroky banskobystrického samosprávneho kraja síce neohrozia čerpanie eurofondov ako celku, ale v praxi poškodia 22 škôl úspešných v projektoch, sklamú 14 škôl, ktoré môžu prvýkrát získať NFP, zabrzdia rozvoj odborného vzdelávania v 10 stredných odborných školách a, v konečnom dôsledku, za to všetko budú potrestaní učitelia, žiaci a ich rodičia. Vlastné zdroje môžu školy získať aj z darov alebo príspevkov od rodičov. Či sa tisíce eur nájdu aj v okresoch s vysokou nezamestnanosťou, je otázne.

Michal Kaliňák
hovorca ministra