» Aktuality » Štúdia PISA odkrýva aj širšie súvislosti nášho vzdelávacieho systému

Štúdia PISA odkrýva aj širšie súvislosti nášho vzdelávacieho systému

02.06.2017
Štúdia PISA odkrýva aj širšie súvislosti nášho vzdelávacieho systému
     Nielen úroveň vedomostí žiakov, ale aj ich sociálnoekonomické pozadie či atmosféru v školách skúma medzinárodná štúdia OECD PISA. Aj najnovšie výsledky z roku 2015 ponúkajú viaceré zaujímavé údaje, ktoré môžu byť nápomocné pri zlepšovaní kvality nášho vzdelávacieho systému. Podrobnejšie ich približuje najnovší komentár z dielne Inštitútu vzdelávacej politiky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.         
     V oblasti prírodovednej gramotnosti sa zistilo, že žiaci z väčších škôl dosahujú len mierne lepšie výsledky, než ich rovesníci navštevujúci menšie školy. Podobné výsledky dosiahli žiaci aj v priemere krajín OECD. Žiaci v slovenských školách sa však od priemeru odlišujú v tom, že medzi týmito dvoma kategóriami škôl neexistujú štatisticky významné rozdiely v žiackej dochádzke či pocite spolupatričnosti medzi žiakmi. Vplyv veľkosti školy na výsledky žiakov na Slovensku nie je jednoznačný, čo môže ovplyvniť rozhodovanie rezortu pri optimalizácii siete škôl a hľadaní efektívnych riešení v tejto oblasti.
     Vyučovacie jazyky (slovenský a maďarský) sa naši žiaci učia v menších triedach, než je priemer krajín OECD (22 žiakov oproti 26). Výsledky štúdie takisto preukázali, že v menších triedach učitelia vo väčšej miere prispôsobujú vyučovanie vedomostiam a potrebám žiakov. Tí si môžu v menších kolektívoch napríklad jednoduchšie vytvoriť vzťah k pedagógovi.
     Kvalita vyučovania prírodovedných predmetov je na Slovensku nižšia ako v priemere krajín OECD. Podľa odpovedí žiakov učitelia na týchto predmetoch len málokedy vysvetľujú vedecké myšlienky či diskutujú o žiackych otázkach. Takmer štvrtina slovenských žiakov tiež uviedla, že učiteľ nikdy alebo takmer nikdy neprispôsobí hodinu potrebám a vedomostiam triedy, ani neposkytne individuálnu pomoc žiakovi, ktorý má problém s pochopením učiva.
      V oblasti vyučovania prírodovedných predmetov štúdia taktiež zistila, že školy s väčším podielom žiakov z relatívne slabšieho sociálnoekonomického prostredia sú horšie vybavené učebnými pomôckami, majú horšie vybavené laboratóriá a pedagógovia majú nižšiu úroveň vzdelania. Podobnú situáciu zachytila PISA aj v rámci krajín OECD.
     Pozitívny trend sme zaznamenali v oblasti pripravenosti slovenských učiteľov na vyučovaciu hodinu a v absentérstve pedagógov ako faktorov, ktoré brzdia vyučovaciu hodinu z pohľadu riaditeľov škôl. Počet žiakov zo škôl, ktorých riaditelia uviedli, že ich učitelia sa slabo pripravujú na hodiny,  klesol v porovnaní s rokom 2012 o 14 percentuálnych bodov, v prípade absencií to bol pokles o 10 percentuálnych bodov.

Komentár 02/2017 - PISA 2015: Porovnanie vybraných charakteristík vzdelávacích systémov