» Aktuality » Študenti niekoľkých vysokých škôl sa môžu tešiť na nové softvérové vybavenie

Študenti niekoľkých vysokých škôl sa môžu tešiť na nové softvérové vybavenie

20.07.2015
Študenti niekoľkých vysokých škôl sa môžu tešiť na nové softvérové vybavenie
     Centrum vedecko-technických informácií SR ako priamo riadená organizácia ministerstva školstva plánuje prostredníctvom verejného obstarávania softvérovo vybaviť tridsať výučbových stredísk na 19 fakultách slovenských vysokých škôl. Tovar sa obstaráva v rámci národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“.
     Verejné obstarávanie na „Študijné pomôcky aplikačného typu“ je nadlimitná zákazka s predpokladanou hodnotou 379 122,13 eura bez DPH. Predpokladaný dátum odoslania oznámenia o verejnom obstarávaní Publikačnému úradu EÚ je 24. júl 2015.
     Softvérové vybavenie bude pozostávať z nákupu štandardných, ako aj špecializovaných softvérov. Určené budú študentom vysokých škôl s cieľom skvalitniť a prehĺbiť vzdelávanie študentov vysokých škôl smerom k reálnym potrebám trhu práce a podmienkam podnikovej praxe. Tovar bude financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Vzdelávanie.
 
     Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti vznikol ako reakcia na potrebu lepšie prepojiť VŠ vzdelávanie s potrebami trhu práce a identifikovať a podporiť tie študijné programy, ktoré sú najžiadanejšie trhom práce v podnikovej sfére, najmä v odvetviach s vysokou pridanou hodnotou pre hospodársky rast SR.
     Národný projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ v rámci operačného programu Vzdelávanie a je zameraný na študentov študujúcich na vysokých školách na celom území Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.