» Aktuality » Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová sa zúčastnila na zasadnutí Rady ministrov EÚ pre vzdelávanie.

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová sa zúčastnila na zasadnutí Rady ministrov EÚ pre vzdelávanie.

17.02.2017
Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová sa zúčastnila na zasadnutí Rady ministrov EÚ pre vzdelávanie.
     Na zasadnutí Rady pre vzdelávanie boli prijaté závery Rady o investovaní do európskej mládeže, hlavne pokiaľ ide o európsky zbor solidarity, ktoré sú reakciou Rady na iniciatívu Európskej  komisie  Investície do európskej mládeže.
    
Táto nová iniciatíva sa sústredí na štyri kľúčové oblasti so zásadným významom pre mladých ľudí: vzdelávanie a odborná príprava, solidarita a participácia, zamestnanosť a mobilita, vrátane vytvorenia Európskeho zboru solidarity. Ministri školstva taktiež schválili závery Rady a zástupcov vlád členských štátov zasadajúcich v Rade o začleňovaní v rozmanitosti s cieľom dosiahnuť vysokú kvalitu vzdelávania pre všetkých. Rada v tomto dokumente potvrdzuje, že kvalitné vzdelávanie a odborná príprava, založená na inkluzívnosti a rovnosti, vhodných kompetenciách a hodnotách prispievajú k zamestnateľnosti, podnikavosti, inovatívnemu a kreatívnemu mysleniu, ako aj k rozvoju digitálnych zručností, a tak i k podpore aktívneho občianstva.
     V kontexte prebiehajúcich diskusií k Európskemu semestru 2017 ministri školstva diskutovali o príspevku vzdelávania a odbornej prípravy k sociálnej súdržnosti a podpore spoločných európskych hodnôt. Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová počas svojho vystúpenia akcentovala, že úspešné vzdelávacie systémy proaktívne pomáhajú marginalizovaným skupinám žiakov v prekonávaní bariér. V tejto súvislosti informovala o implementácii celodenného výchovného systému na základných školách a nového inkluzívneho kurikula v materských školách, osvetovej činnosti v rómskych komunitách, ako aj o posilnení legislatívneho rámca podporujúceho integráciu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia v hlavnom vzdelávacom prúde. Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová sa podelila aj o skúsenosti Slovenska pri implementácií duálneho vzdelávania.