» Aktuality » Stanovisko k zavádzajúcim informáciám o výzvach z fondov EÚ na podporu výskumu a inovácií

Stanovisko k zavádzajúcim informáciám o výzvach z fondov EÚ na podporu výskumu a inovácií

26.07.2017
Stanovisko k zavádzajúcim informáciám o výzvach z fondov EÚ na podporu výskumu a inovácií
     Vzhľadom na nepravdivé medializované informácie týkajúce sa uzavretej výzvy na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier (PVVC), rovnako ako aj výzvy na podporu Dlhodobého strategického výskumu a vývoja (DSV), uvádza Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR základné fakty, ako reakciu na zverejnené výhrady niektorých opozičných poslancov. Pripomienky, ktoré zaznievajú, vyplývajú z nedostatočnej znalosti problematiky podpory projektov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.
     Informácie, ktoré niektorí politici interpretujú, sa snažia navodiť dojem, že výskum na Slovensku realizujú výhradne univerzity a podporu zo strany štátu by tak mali získať iba ony, a to bez ohľadu na kvalitu predkladaných projektov. Ministerstvo vždy podporovalo a aj bude podporovať slovenské akademické inštitúcie. Ich výskumné aktivity však boli v minulosti do značnej miery realizované bez akejkoľvek priamej väzby na prax.
     Operačný program Výskum a inovácie (OP VaI), vo forme ako bol schválený zo strany Európskej komisie, si práve preto kladie za cieľ výraznejšiu podporu aplikovaného výskumu v úzkej spolupráci s podnikateľským sektorom. Znamená to, že finančné prostriedky v jeho rámci nie sú určené výhradne vysokým školám, ako sa to v medializovaných informáciách uvádza. Rovnako neplatí, že by mali smerovať vo výraznej miere do už existujúcich vedeckých parkov. Na tieto parky boli univerzitám poskytnuté finančné prostriedky vo výške viac ako 300 mil. eur v programovom období 2007 – 2013, kedy sa zaviazli, že ich budú schopné plnohodnotne využívať a najmä zabezpečiť ich udržateľnosť, minimálne po dobu piatich rokov.
     Medzi výzvami na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) s označením PVVC a DSV a výzvami z minulého programového obdobia treba dôsledne rozlišovať. Zámerom OP VaI v programovom období 2014 – 2020 je na rozdiel od minulosti nielen podpora samotného výskumu, ale najmä jeho reálna väzba na uplatnenie poznatkov z výskumu pre potreby praxe. Znamená to tiež podporu efektívnej spolupráce medzi podnikateľským a vedecko-výskumným sektorom, ako aj stimuláciu ďalších súkromných investícií. Vo výzve PVVC boli oprávnenými žiadateľmi výhradne subjekty podnikateľského sektora, ktoré museli vytvoriť partnerstvo s vedecko-výskumnou organizáciou. V prípade  DSV to boli všetky typy výskumných organizácií a podnikateľské subjekty (štátny sektor výskumu a vývoja, sektor vysokých škôl, neziskový sektor a podnikateľský sektor). Podmienky oprávnenosti žiadateľov boli zároveň vždy odsúhlasené zástupcami akademickej aj podnikateľskej obce, ktorí tak boli do prípravy výziev aktívne zapájaní.
     Je dôležité opätovne upozorniť, že proces schvaľovania výzvy DSV nie je v súčasnosti uzavretý, nie sú známe jej definitívne výsledky a podsúvané informácie o podporených projektoch sú tak vyslovene zavádzajúce. Pri tejto výzve nebol k dnešnému dňu ukončený schvaľovací proces. Zároveň zdôrazňujeme, že či už prostredníctvom výzvy PVVC, alebo DSV, nie sú podporované žiadne podniky na výrobu alkoholických nápojov, ako bolo niekoľkokrát v spojitosti s nimi mylne uvádzané. Tieto projekty boli schválené Ministerstvom hospodárstva SR v rámci výzvy vyhlásenej týmto rezortom.
     Medzi päť najúspešnejších subjektov z hľadiska získaných finančných prostriedkov sa vo výzve PVVC zaradili dve významné výskumné organizácie a tri výskumné univerzity. Danými univerzitami sú Žilinská univerzita v Žiline, Technická univerzita v Košiciach a Slovenská technická univerzita v Bratislave, ktoré sa celkovo ako partneri budú podieľať na 38 projektoch zo 62 schválených. Z toho až 18 pripadlo na Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave, 11 na Technickú univerzitu v Košiciach a 9 na Žilinskú univerzitu. Celkovo sa pritom výskumné univerzity či odborné ústavy Slovenskej akadémie vied (SAV) podieľajú v pozícii partnerov až na takmer 90 % podporených projektov v rámci výzvy PVVC. Podpisom partnerských zmlúv zaručujú aj tieto univerzity, odborné pracoviská SAV a iné vedecké inštitúcie kvalitu daných projektov, keďže zodpovedajú za ich výskumnú časť. To sa týka aj jednotlivých medializovaných projektov.
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa ohradzuje voči spochybňovaniu kvality odborných hodnotiteľov pre jednotlivé výzvy. Na hodnotenie Žiadostí o NFP v rámci OP VaI bola vytvorená databáza externých hodnotiteľov, ktorej napĺňanie bolo realizované formou otvorenej, verejnej výzvy trvajúcej približne rok. Kvalifikačné podmienky na hodnotiteľov boli štandardné a dlhodobo známe. Nikto z predstaviteľov univerzít, SAV a už vôbec nie politikov ich až doteraz nespochybňoval, pretože plne zodpovedali požiadavkám a potrebám posudzovania výskumno-vývojových projektov. Mnoho zo zaregistrovaných odborných hodnotiteľov pôsobí v rámci renomovaných akademických inštitúcií, či už doma, alebo v zahraničí. Znamená to, že nepodložená kritika otvorene spochybňuje odbornú autoritu a schopnosti ľudí, z ktorých mnohí dlhodobo pôsobia vo vedúcich pozíciách v rámci jednotlivých fakúlt, katedier či iných odborných vedeckých pracovísk. Viacerí zaregistrovaní hodnotitelia majú zároveň bohaté skúsenosti s hodnotením európskych projektov v rámci programu Horizont 2020, prípadne iných komunitárnych programov a finančných mechanizmov Európskej únie.
      Z hľadiska transparentnosti nastavenia procesov výberu a hodnotenia Žiadostí o NFP či správnosti riadiacej dokumentácie, sú všetky procesy a úkony predmetom riadnej kontroly na národnej úrovni, ako aj na úrovni Európskej komisie. K dnešnému dňu prebehlo v rámci riadiaceho aj sprostredkovateľských orgánov pre OP VaI viacero kontrol, pri ktorých doteraz nebol zistený negatívny vplyv na transparentnosť vykonávaných postupov. Napriek tomu a v nadväznosti na medializované informácie a podozrenia minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan obratom nariadil vykonanie mimoriadnej kontroly zameranej na výberový proces schvaľovania Žiadostí o NFP v prípade výzvy DSV. Zároveň žiada o kontrolu aj Európsku komisiu. Do ukončenia kontrol bol preto proces schvaľovania pozastavený.

Ilustračné foto