» Aktuality » Slovenskí učitelia zahadzujú kriedy. Vo viac ako dvetisíc triedach sa učí digitálne

Slovenskí učitelia zahadzujú kriedy. Vo viac ako dvetisíc triedach sa učí digitálne

03.02.2015
Slovenskí učitelia zahadzujú kriedy. Vo viac ako dvetisíc triedach sa učí digitálne
     Vďaka národnému projektu „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“ získalo 2 360 základných a stredných škôl tzv. interaktívne učebne. Učitelia tak môžu zapájať žiakov do vyučovacieho procesu prostredníctvom animácií, videí či iného digitálneho obsahu, ktorý môžu prezentovať na interaktívnej tabuli, a to za pomoci notebooku a ozvučenia.
     Interaktívna technika sa dostala do škôl koncom minulého roka. Po jej mesačnom využívaní si ju učitelia pochvaľujú: „Hodina s využitím interaktívnej tabule ponúka vyšší záujem o učenie. Učenie je jednoduchšie, zábavnejšie a žiak aktívnejší,“ hovorí Katarína Jakubčová zo základnej školy v Koškovciach. Podľa nej je žiak vďaka tejto technike doslova vtiahnutý do vyučovacieho procesu. „Na hodine geografie som napríklad zvolila na interaktívnej tabuli video oceánskeho dna s hudbou v pozadí. Video umožnilo žiakovi nahliadnuť na dno oceánu a nájsť ukryté rastliny a živočíchy, ktoré sú jedinečné svojou krásou a pre človeka tajomné,“ pokračuje Jakubčová. Takúto formu výučby doplnila vlastným výkladom o Oceánii. Na konci hodiny, pre lepšie zapamätanie, využila slepú mapu Tichého oceánu, kde mali žiaci za úlohu vyznačiť na interaktívnej tabuli oblasti Oceánie a ostrovné štáty. Využili pritom aj svoje atlasy. Používanie interaktívnej techniky tak výborne dopĺňa bežný vyučovací proces. Je pritom voľbou učiteľov, či si pripravia vlastný obsah, ktorý pomocou interaktívnej techniky budú prezentovať žiakom, alebo použijú materiály národného projektu, ktoré sú dostupné na stránke www.digitalnevzdelavanie.sk.
     Národný projekt „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“ je po mnohých stránkach novátorský, vďaka nemu sa totiž podarilo dostať prostriedky EÚ priamo k učiteľom. Celkovo bolo na vybavenie interaktívnych učební vynaložených takmer 5 350 000 EUR, z väčšej časti pritom išlo o zdroje EÚ. V súčasnosti môže vďaka národnému projektu na svojich hodinách využívať digitálne učivo viac ako 40 000 učiteľov na 2 360 školách. Technika bola dodaná do väčšiny základných a stredných škôl na území celého Slovenska, s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja. Nie všetky oslovené školy však mali o techniku záujem.
     „V prvej fáze národného projektu, ktorá prebehla v roku 2013, sme oslovili všetky školy so sídlom mimo Bratislavského samosprávneho kraja, pričom približne 150 škôl techniku odmietlo. Aj tieto školy však dostali ponuku účasti na národnom projekte - a to formou budúceho prístupu k digitálnemu učivu,“ hovorí Andrej Stančík, vedúci odborný pracovník Aktivity 1.2 projektu „Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“.
     Školám, ktoré o interaktívnu učebňu prejavili záujem, bola od mája do decembra 2014 dodaná a namontovaná technika: notebook, interaktívna tabuľa a ozvučenie. Vybavenie interaktívnych učební je počas obdobia trvania národného projektu zapožičané školám. Po jeho skončení,  teda 1. decembra 2015, bude prevedené do majetku škôl.
     V súčasnosti národný projekt „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“ pokračuje vo svojej ďalšej fáze, a to je prijímanie a spracúvanie učiteľských scenárov k tzv. „digitálnym objektom“. Ide o dvoj až pätnásťminútové animácie, videá a iný digitálny obsah s jasným vzdelávacím cieľom, ktoré môžu učitelia používať na hodinách ako zatraktívnenie štandardného vzdelávacieho procesu. „Od učiteľov plánujeme prijať ešte niekoľko stoviek nových scenárov, no väčšinu už máme vo výrobe. Výsledky sú k dispozícii na našej stránke www.digitalnevzdelavanie.sk, kde si ich môžu vyskúšať učitelia, ale aj rodičia a žiaci žijúci mimo územia Bratislavského samosprávneho kraja,“ dopĺňa Andrej Stančík.
     Národný projekt „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“ je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Vzdelávanie.
 
     Cieľom národného projektu realizovaného Centrom vedecko-technických informácií SR ako priamo riadenej organizácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je obsahová prestavba vzdelávania na základných a stredných školách s využitím inovatívnych foriem a metód výučby, ako aj zvýšenie pripravenosti budúcich absolventov na súčasné a budúce potreby trhu práce. Súčasne má projekt za úlohu vypracovanie lokálneho obsahu pre žiakov vo forme digitálnych objektov a aj zvýšenie popularizácie a motivácie žiakov a študentov vzdelávať sa v prírodovedných a technických predmetoch a smeroch.