» Aktuality » ŠIOV hľadá kvalifikovaných lektorov pre inovačné kontinuálne vzdelávanie predmetov fyziky, techniky, biológie a chémie

ŠIOV hľadá kvalifikovaných lektorov pre inovačné kontinuálne vzdelávanie predmetov fyziky, techniky, biológie a chémie

10.02.2015
ŠIOV hľadá kvalifikovaných lektorov pre inovačné kontinuálne vzdelávanie predmetov fyziky, techniky, biológie a chémie
      Štátny inštitút odborného vzdelávania vyhlasuje výzvu na pozíciu lektorov inovačného kontinuálneho vzdelávania, ktorí by pôsobili ako odborní zamestnanci pre lektorovanie programu ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov biológie, chémie, fyziky a techniky. Kontinuálne vzdelávanie bude prebiehať vo všetkých krajoch Slovenska mimo bratislavského a prihlásiť sa je potrebné do 31. marca 2015.
      Lektori budú pôsobiť na dohodu o vykonaní práce s trvaním do októbra 2015  v rámci národného projektu „Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“.
      Projekt si kladie za cieľ zvyšovať záujem mladých o odborné školy, rozvíjať manuálne zručnosti a pravidelnú prácu s talentami. Všetky základné školy zapojené do tohto projektu budú disponovať novým softvérovým nástrojom, ktorý bude pomáhať identifikovať profesionálnu orientáciu žiakov už od piateho ročníka ZŠ.
      Do výzvy sa môžu zapojiť uchádzači, ktorí spĺňajú podmienky pre praktickú pedagogickú činnosť v oblasti vzdelávania dospelých z pozície lektora:
- pedagogickí a odborní zamestnanci všetkých typov základných, stredných škôl a školských zariadení: (samostatný pedagogický a odborný zamestnanec, pedagogický a odborný zamestnanec s 1. atestáciou, pedagogický a odborný zamestnanec s 2. atestáciou), so zameraním na predmety: biológia, chémia, fyzika, technika,
- pedagogická prax v odbore,
- adekvátna odbornosť pre kvalifikované lektorské zvládnutie obsahu modulov: pre pokrytie teoretickej časti KV veľmi dobrú znalosť predmetu výučby, predmetnej problematiky a pre praktickú časť KV praktické skúsenosti s modernými učebnými pomôckami a didaktickou technikou (špecifikované v projekte),
- disponujú lektorskými kompetenciami (vzdelávanie dospelých).
      Záujemcovia musia splniť všetky vyššie spomenuté podmienky a predložiť odborný životopis – Europass, ako aj motivačný list spolu s výberom predmetov a konkrétnych tém resp. modulov, ktoré majú záujem lektorovať. Jeden lektor môže lektorovať aj viac predmetov. Uchádzač, ktorý sa chce stať lektorom, prejde príslušným školením viažucim sa k danej pracovnej pozícii.
   Svoje prihlášky a životopisy môžete zasielať na emailové adresy gabriela.horecka@zsodborne.sk a radoslav.ivanko@zsodborne.sk do 31. marca 2015. Viac informácií o aktuálnej ponuke nájdete na webovej stránke projektu http://www.zsodborne.sk/.