» Medzinárodná spolupráca » Medzinárodné zmluvy a dohovory » Ruská federácia

Ruská federácia

Vládny medzinárodný zmluvný dokument

Dohoda medzi vládou SR a vládou RF o spolupráci v oblasti kultúry, vzdelávania a vedy
(Bratislava, 13. 2. 1995; platí bez obmedzenia od 13. 10. 1995; Úplné znenie dohody sa nachádza v Zbierke zákonov, zákon č. 210/1995 Z. z.)

Rezortný medzinárodný zmluvný dokument

Dohoda medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania a vedy Ruskej federácie o spolupráci v oblasti vzdelávania
(Moskva, 7. 11. 2006; platí bez obmedzenia)

Dodatok k Dohode medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania a vedy Ruskej federácie o spolupráci v oblasti vzdelávania zo 7. novembra 2006
(Bratislava, 16. 2. 2012; platí počas doby platnosti dohody)

Dodatok č.2 k Dohode medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania a vedy Ruskej federácie o spolupráci v oblasti vzdelávania zo 7. novembra 2006
(Moskva, 28.4.2017; platí do vyčerpania kvóty prijatia slovenských občanov, uvedenej v bode 1)

 

Dohoda medzi Ministerstvom školstva a vedy Slovenskej republiky a Ministerstvom vedy a technickej politiky Ruskej federácie v oblasti vedeckotechnickej spolupráce
(Bratislava, 13. 2. 1995; platí bez obmedzenia)

Memorandum o vzájomnej spolupráci medzi Ministerstvom školstva SR a Výborom pre informatizáciu pri prezidentovi Ruskej federácie
(Moskva, 1995; platí bez obmedzenia; Výbor pre informatizáciu už neexistuje.)