» Vysoké školstvo » Aktuality v oblasti vysokého školstva » Rozhodnutia v rámci akreditácií - VŠZaSP

Rozhodnutia v rámci akreditácií - VŠZaSP

10.05.2011

Podľa § 102 ods. 3 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR o žiadosti Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. tak, že spomínanej vysokej škole zamietol žiadosti o priznanie práva uskutočňovať bakalárske študijné programy ošetrovateľstvo v študijnom odbore 7.4.1. ošetrovateľstvo uskutočňované v externej forme štúdia na pracoviskách v Rožňave a Skalici.
Rozhodnutie je zdôvodnené tým, že žiadosť vysokej školy o priznanie práva sa zamieta na základe článku 22 a 31 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií. Podľa článku 31 smernice odborná príprava sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť sa poskytuje ako denná, čo predstavuje najmenej tri roky štúdia alebo 4600 hodín teoretickej a klinickej odbornej prípravy. Článok 22 umožňuje poskytovať vzdelávanie v externej forme štúdia za predpokladu zabezpečenia podmienky, aby celková dĺžka, obsah a kvalita vzdelávania, nebola nižšia než v prípade súvislej dennej formy štúdia. Externá forma štúdia trojročného bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore 7.4.1. ošetrovateľstvo nespĺňa požiadavku článku 22 smernice.