» Aktuality » Rezort pripravil novelu školského zákona

Rezort pripravil novelu školského zákona

28.05.2013
      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zaradilo do medzirezortného pripomienkového konania novelu zákona o výchove a vzdelávaní. Tá okrem iného sleduje úpravu maximálneho počtu žiakov v triedach základných škôl, upravuje hodnotenie žiakov s mentálnym postihnutím, ale napríklad aj ruší jazykové certifikáty ako náhradu maturitnej skúšky z cudzieho jazyka.
      Cieľom novely je aj úprava podmienok financovania súťaží a predmetových olympiád a snaha umožniť zriaďovateľovi školy schvaľovať okrem počtu prijímaných žiakov aj počet tried.
     Pri určení maximálneho počtu žiakov v triedach sa vychádzalo z priemernej naplnenosti triedy v krajinách OECD v roku 2010 a v nadväznosti na to ministerstvo navrhuje zvýšiť maximálny počet žiakov na 1. stupni ZŠ na 28 žiakov (doteraz v 1. ročníku 22 žiakov, v 2. - 4. ročníku 25 žiakov) a na 2. stupni ZŠ z 28 na 30 žiakov. Novela zároveň navrhuje možnosť úpravy hodnotenia žiakov s mentálnym postihnutím bez vyjadrenia stupňov a so slovným komentárom o dosiahnutých vzdelávacích výsledkoch. V predkladanom materiáli sa navrhuje každoročne zverejňovanie metodiky prideľovania finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl v rámci dohodovacieho konania, ako aj zriaďovateľom štátnych materských škôl a štátnych školských zariadení.
     Medzirezortné pripomienkové konanie potrvá 15 pracovných dní a ukončené bude 17. júna 2013.  
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra