» Mediálny servis » Archív » Reakcie na médiá » Reakcia na článok v denníku Pravda o pomalom čerpaní eurofondov v oblasti vedy a výskumu

Reakcia na článok v denníku Pravda o pomalom čerpaní eurofondov v oblasti vedy a výskumu

05.08.2011

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR chce uviesť na pravú mieru informáciu, ktorú zverejnil denník Pravda 4. augusta 2011 v článku s titulkom Administratíva oberá vedcov o peniaze. V ňom sa okrem iného uvádza, že "Reakčná doba ministerstva je stále dlhá. Potrebné by bolo najmä skrátiť čas na prijímanie rozhodnutí o tom, ktoré projekty sa schvália. Tie sú totiž formálne už pripravené, no najprv musia prejsť celým procesom posudzovania, ktorý je zväčša pridlhý," hovorí podpredsedníčka pre výskum zo Slovenskej akadémie vied Eva Majková. Slovensku hrozí, že pri súčasnom tempe čerpania príde o časť približne 500-miliónového balíka peňazí, vyčlenených na operačný program veda a výskum".

     Schvaľovanie projektov (formálne a vecné hodnotenie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku - NFP) je náročný časovo, technicky aj odborne náročný proces, ktorého pravidlá a limity sú procesne dané (Zákon o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, príručka pre žiadateľa).
     Schvaľovanie projektov sa skladá z viacerých etáp, pričom celý proces trvá približne 100 dní (táto lehota sa predlžuje v prípade chýbajúcej/potrebnej dokumentácie zo strany žiadateľov o príspevok), počas ktorých Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ prípadne MŠVVaŠ SR intenzívne pracuje s predloženými projektmi tak, aby splnené všetky procedurálne požiadavky v čo najkratšom čase.
     K 30. 6. 2011 bolo za zdroje Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu a vlastných verejných zdrojov prijímateľov v rámci takmer 400 projektov nakontrahovaných cca. 853 mil. eur, čo predstavuje takmer 58 % celkovej alokácie OP Výskum a vývoj. Zároveň je cca. 111 mil. eur blokovaných v rámci vyhlásených resp. nevyhodnotených výziev, ktoré sa následne prejaví v ďalšom náraste kontrahovania OP Výskum a vývoj (v predpokladanom rozsahu cca. 8 %). 
     Z uvedeného vyplýva, že v rámci OP Výskum a vývoj sú momentálne voľné zdroje vo výške cca. 488 mil. eur, čo predstavuje približne 34 % alokácie operačného programu Výskum a vývoj. Uvedené finančné prostriedky budú nakontrahované na základe vyhlásených a ešte nenakontrahovaných výziev a výziev/písomných vyzvaní, ktoré budú vyhlásene v druhom polroku 2011 a v priebehu roka 2012.
     Vzhľadom na aktuálny a plánovaný stav kontrahovania MŠVVaŠ SR ako riadiaci orgán pre OP Výskum a vývoj sa preto neobáva nevyčerpania prostriedkov do konca súčasného programového obdobia 2007 - 2013. 
     V tejto súvislosti je potrebné upozorniť na skutočnosť, že prijímatelia sú oprávnení čerpať výdavky v súvislosti s implementáciou svojich projektov (v súlade s uzatvorenými zmluvami o NFP) až do konca 2015 (nie do konca roka 2013).