» Aktuality » Reakcia ministerstva školstva na dnešnú akciu organizovanú Iniciatívou slovenských učiteľov

Reakcia ministerstva školstva na dnešnú akciu organizovanú Iniciatívou slovenských učiteľov

28.03.2019
Reakcia ministerstva školstva na dnešnú akciu organizovanú Iniciatívou slovenských učiteľov
     Zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch sa pripravuje od roku 2017. Odvtedy prešiel rozsiahlymi diskusiami pracovných skupín, riadnym legislatívnym procesom a predĺženou lehotou pri podávaní zákona do MPK, o ktorý nás požiadal Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZ PŠaV), čo je najreprezentatívnejšia organizácia, ktorá zastupuje takmer 50 000 pedagogických a odborných zamestnancov, ako aj ďalšie partnerské profesijné združenia a asociácie. Do diskusie a rokovaní boli zapojené všetky relevantné subjekty, vrátane Slovenskej komory učiteľov. Práve tento participatívny proces svedčí o tom, že počas celej tvorby zákona ministerstvo školstva rokuje s reprezentatívnymi organizáciami a zohľadňuje pripomienky a požiadavky z ich strany.
     Momentálne sa zákon nachádza v 2. čítaní a je už v rukách poslancov NR SR. Ministerstvo školstva  pod vedením Martiny Lubyovej dlhodobo vyvíja kroky k zlepšeniu podmienok a ohodnoteniu pedagógov, o čom svedčí zvýšenie platov všetkých učiteľov, zachovanie možnosti získavania príplatkov aj v budúcom vzdelávacom systéme a zvyšovanie platov mladým začínajúcim pedagógom.
     „Vnímame, že nie je všetko len o platoch a je potrebné zlepšovať aj prostredie a vzťahy, v ktorých učitelia pôsobia. Sú vystavovaní novým tlakom zo strany spoločnosti. Aj preto sme sa rozhodli v novom zákone zakotviť právo na ochranu pred prejavmi sociálno – patologického správania, čiže zlepšiť ochranu pedagógov pri výkone profesie. Chcem, aby sa zlepšila atmosféra a situácia v školstve, aby nám pomohla spolu v pozitívnom duchu zlepšovať ďalej podmienky pre výkon činnosti pedagóga.  Za Vašu svedomitú prácu sa Vám chcem úprimne poďakovať a srdečne zablahoželať k dnešnému sviatku,“ uviedla ministerka školstva Martina Lubyová.

     Návrh zákona o pedagogických  a odborných zamestnancoch sa rozšíril o možnosti príplatkov za inovačné vzdelávanie, prechodné obdobie sa predĺžilo na 7 rokov, rovnako ako aj platnosť príplatkov za vzdelávanie v profesijnom rozvoji, odstránila sa povinnosť špecializačného vzdelávania pre triednictvo, zvýšil sa príplatok za jazykovú skúšku a pod. Všetky navrhované, ako aj dodatočné zmeny vyrokované odborármi sú v prospech učiteľov a odborných zamestnancov a zabezpečujú, aby v budúcnosti nedošlo k zníženiu 12-percentných príplatkov v novom vzdelávacom systéme. Zákon prináša zvýšenie ochrany zamestnancov pred sociálno-patologickým správaním, zníženie úväzkov vychovávateľov a výchovných poradcov pri zachovaní platov či posilnenie kariérového poradenstva pre žiakov.