» Vysoké školstvo » Aktuality v oblasti vysokého školstva » Pripomienky Bratislavskej akadémie, s.r.o. k vyjadreniu Akreditačnej komisie

Pripomienky Bratislavskej akadémie, s.r.o. k vyjadreniu Akreditačnej komisie

03.08.2012

Žiadateľ, BRATISLAVSKÁ AKADÉMIA s. r. o., o štátny súhlas na pôsobenie ako súkromná vysoká škola s názvom Vysoká škola ekonómie a podnikania so sídlom v Bratislave sa listom z 24. 04. 2012 obrátil na ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s pripomienkami k vyjadreniu Akreditačnej komisie (ďalej len „AK") v uznesení 64.4.1 zo 64. zasadnutia AK, konaného 21. - 23. marca 2012 v Novom Smokovci. Podľa § 82 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má ministerstvo predložené písomné pripomienky vyhodnotiť a zverejniť.

AK posúdila žiadosť právnickej osoby BRATISLAVSKÁ AKADÉMIA, s. r. o., o štátny súhlas na pôsobenie ako súkromná vysoká škola s názvom Vysoká škola ekonómie a podnikania so sídlom v Bratislave, ku ktorej si Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva") vyžiadalo stanovisko 01. 12. 2011. Na rokovanie boli v súlade so štatútom AK prizvaní zástupcovia právnického subjektu a zúčastnili sa ho doc. Ing. Iveta Paulová, PhD., konateľka spoločnosti a právny zástupca spoločnosti JUDr. Igor Malinovský. AK pri rokovaní vychádzala:
- zo stanoviska dočasnej pracovnej skupiny, ktorej predsedal člen AK J. Horváth,
- z návrhov hodnotiacich správ stálej pracovnej skupiny pre OV 8 Ekonómia a manažment k žiadostiam o akreditáciu troch bakalárskych študijných programov,
- z vyjadrenia Bratislavskej akadémie, s. r. o, k stanovisku a návrhom hodnotiacich správ,ktoré bolo predložené AK 19. 03. 2012.

Žiadateľ formou powerpointovej prezentácie predstavil všetkým prítomných členom AK v počte 18 svoj projekt. Počas prezentácie zdôraznil a argumentmi podporil potrebu zriadenia takejto vysokej školy. Zástupcovia ďalej reagovali na niektoré výhrady v stanovisku dočasnej pracovnej skupiny a zodpovedali na početné otázky členov AK. AK po diskusii prijala nasledujúce uznesenie:
Uznesenie 64.4.1
a) AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách posúdila spôsobilosť novej vysokej školy uskutočňovať dva študijné programy v prvom stupni interkultúrny manažment a obchodné podnikanie a v súlade s § 83 ods. 9 vyššie citovaného zákona konštatuje, že v čase akreditácie vysoká škola nespĺňa kritériá na uskutočňovanie študijných programov a odporúča ministerstvu školstva zamietnuť žiadosť o akreditáciu študijných programov takto:
- študijný program interkultúrny manažment v študijnom odbore 3.3.15. manažment, 1. stupeň štúdia v dennej aj externej forme - nie je spôsobilá, nesplnené kritériá KSP A4 - nedostatočný počet pedagógov k predpokladanému počtu záverečných prác, A6 - vedecký profil garanta nezaručuje odbornú kvalitu ŠP.
- študijný program obchodné podnikanie v študijnom odbore 3.3.9. obchodné podnikanie, 1. stupeň štúdia, v dennej aj externej forme - nie je spôsobilá, nesplnené kritériá KSP A4 - nedostatočný počet pedagógov k predpokladanému počtu záverečných prác, A6 - vedecký profil garanta nezaručuje odbornú kvalitu ŠP.

b) AK v súlade s § 82 ods. 2 písm. e) platného zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. vzhľadom na uvedené v prvej časti uznesenia ako aj na skutočnosť, že navrhovaná nová vysoká škola bude iba kvantitatívnym rozšírením ponuky už jestvujúcich študijných programov alebo obdobných študijných programov, vyjadruje nesúhlas s návrhom na udelenie štátneho súhlasu pre právnickú osobu BRATISLAVSKÁ AKADÉMIA, s. r. o., so sídlom v Bratislave na zriadenie odbornej vysokej školy s názvom Vysoká škola ekonómie a podnikania so sídlom v Bratislave.

Za uznesenie hlasovalo všetkých 18 prítomných členov AK.

AK zverejnila vyjadrenie 18. 04. 2012 a žiadateľ do 8 dní od jeho zverejnenia zaslal ministerstvu školstva pripomienky k predmetnému vyjadreniu. Pripomienky žiadateľa uvádzame v prílohe. Ministerstvo školstva oboznámilo AK s doručenými pripomienkami žiadateľa k jej vyjadreniu a požiadalo AK o vyjadrenie sa k nim. AK v danej veci len potvrdila svoje predchádzajúce vyjadrenie, a to uznesením č. 65.5.2.

Ministerstvo školstva na základe podkladov k žiadosti o udelenie štátneho súhlasu zistilo, že na uvedenej vysokej škole bol plánovaný počet 150 absolventov ročne, pričom na základe informácií o personálnom zabezpečení študijných programov sa na vzdelávacej činnosti malo podieľať 20 vysokoškolských učiteľov, čo predstavuje 7,5 študenta na jedného vysokoškolského učiteľa.

Ministerstvo sa zaoberalo pripomienkami žiadateľa. V prípade, že by hodnotilo personálne zabezpečenie len pre jeden študijný program interkultúrny manažment, tak by bol počet uvedených 18 pedagógov zabezpečujúcich vedenie záverečných prác dostatočný, ale nakoľko žiadateľ žiadal o poskytovanie troch študijných programov, žiadosť bola posudzovaná komplexne a preto každý z pedagógov bol počítaný raz, čo predstavuje 20 pedagógov pre všetky tri študijné programy. Žiadateľ argumentuje zabezpečením ďalších odborníkov z praxe, ktorí by mali pôsobiť na dohodu. Nakoľko informácie o odborníkoch z praxe nie sú uvedené v spise, nemohli byť pri posudzovaní objektívne zohľadnené.
Podľa KSP-A4 z kritérií akreditácie študijných programov sa vychádza z toho, že u jedného pracovníka by počet záverečných prác v rámci jedného stupňa vysokoškolského štúdia nemal presiahnuť 5. Toto kritérium tak nie je pri plánovanom počte študentov a vysokoškolských učiteľov dodržané.
Okrem kritéria KSP-A4 žiadateľ nesúhlasí ani s vyjadrením AK, že nie je splnené kritérium KSP-A6 a predložil informácie o navrhovanom garantovi študijného programu interkultúrny manažment.
Ministerstvo v tomto prípade je závislé na expertnom posúdení AK a nevie na základe administratívneho postupu posúdiť plnenie uvedeného kritéria.
Ministerstvo v súlade s § 82 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") vyhodnotilo doručené pripomienky žiadateľa a pripomienky zverejňuje. Súčasne konštatujeme, že podľa § 47 ods. 10 zákona vláda SR štátny súhlas neudelí, ak Akreditačná komisia vydala nesúhlasné stanovisko ku každému z predložených študijných programov, čo v tomto prípade nastalo.