» Aktuality » Pri napĺňaní plánov v rezorte školstva bude kladený dôraz na kvalitu

Pri napĺňaní plánov v rezorte školstva bude kladený dôraz na kvalitu

27.01.2011

     „Znižovanie informačnej nerovnosti a tlak na kvalitu bude prioritou práce rezortu školstva v nasledujúcom období," povedal dnes na tlačovej konferencii minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca. Spolu so štátnym tajomníkom Jaroslavom Ivančom na nej bilancovali nielen činnosť ministerstva za obdobie posledných siedmich mesiacov, ale zároveň predstavili najdôležitejšie kroky, ktoré chce rezort podniknúť v tomto roku.
     Nastaviť mechanizmus fungovania vysokých škôl tak, aby zo systému vypadávali tie najslabšie, sa stane hlavnou úlohou pre oblasť vysokoškolského vzdelávania. Ako zdôraznil Eugen Jurzyca: „Nebude dôležitý ich počet, ale kvalita." Zabezpečiť by ju malo sprísnenie hodnotiacich kritérií pri akreditácii, v rámci ktorých sa napr. bude klásť dôraz na publikovanie pedagógov v medzinárodne uznávaných karentovaných časopisoch. Jedným z meradiel kvality bude taktiež povinné zverejňovanie informácií jednotlivých vysokých škôl o svojich výsledkoch, pedagógoch či o uplatnení absolventov na trhu práce. V snahe zvýšiť úroveň vysokoškolského externého štúdia plánuje ministerstvo predĺžiť toto štúdium o jeden rok, aby jeho absolvent bol kvalitou porovnateľný s absolventom denného štúdia.
     Pre oblasť regionálneho školstva sa stane prioritou nielen obsahová zmena, ale aj zmena spôsobu vzdelávania. Zohľadnená by mala byť aj v zmene charakteru testov celoslovenského  hodnotenia žiakov, ktoré by sa mali čo najviac priblížiť požiadavkám medzinárodných certifikačných meraní, akým je napr. PISA. Ich úlohou nebude merať iba vedomosti, ale predovšetkým porozumenie textu a nachádzanie súvislostí. Žiaci by ich mali absolvovať po ukončení  každého ISCED-u, takže po novom budú testovaní aj piataci v rámci Monitoru 5. Rezort rovnako plánuje prehodnotiť kreditový systém odmeňovania učiteľov a ich kariérny rast, pričom časť kreditov by mali udeľovať učiteľom aj riaditelia škôl. V oblasti odborného školstva bude klásť dôraz na duálny systém s cieľom väčšieho zapojenia zamestnávateľov do procesu vzdelávania.
     Vo februári spustí ministerstvo testovaciu prevádzku projektu digitálnych učebníc zahŕňajúci 5 predmetov, ktorého vyhodnotenie je naplánované na mesiac jún. Snažiť sa bude aj o zlepšenie situácie s reformnými učebnicami, v septembri 2011 by malo byť na školách v reformných ročníkoch 4-8-4 približne 50 % učebníc. „V porovnaní s týmto školským rokom, keď v reformných ročníkoch 3-7-3 nebola ani jedna, to bude nepochybne zmena k lepšiemu," povedal Jaroslav Ivančo. Vo februári bude pokračovať aj projekt vzdelávania 3 300 učiteľov v oblasti cudzích jazykov, ktorý bol v dôsledku záverov kontroly ÚVO pozastavený na obdobie šiestich mesiacov. Po novom bude tento projekt podliehať viaczdrojovému financovaniu, teda nielen prostriedkom z eurofondov, ale aj štátneho rozpočtu.
     Za efektívnu označil minister školstva elektronickú aukciu, v ktorej bude rezort naďalej pokračovať a v ktorej očakáva úsporu v tomto roku cca 10 mil. eur. V oblasti športu bude klásť ministerstvo dôraz na pohybové aktivity detí a vzdelávanie pracovníkov v oblasti športu, vo vede zase presadzovať efektívnosť investovaných peňazí, keďže kritériá budú zamerané na vedecké výstupy.

Fotogaléria