» Aktuality » Pred začiatkom nového školského roka zasadalo kolégium riaditeľa ŠPÚ

Pred začiatkom nového školského roka zasadalo kolégium riaditeľa ŠPÚ

28.08.2017
Pred začiatkom nového školského roka zasadalo kolégium riaditeľa ŠPÚ
     Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk informoval členov kolégia o zmene pôsobiska Výboru pre rozvoj vzdelávania a ľudské práva. Od 1.septembra tohto roka bude výbor patriť pod rezort školstva a svoju agendu bude vykonávať v ŠPÚ.
     „Ako tajomník tohto výboru som povinný požiadať o odpočet plnenia úloh členov výboru za posledné dva roky ihneď po oficiálnom prevzatí protokolu o výkone tejto funkcie,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ. Členovia kolégia riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu Ľudovíta Hajduka na poslednom zasadnutí rokovali o administratívnych otázkach, týkajúcich sa inštitúcie, ako aj o aktuálnych výzvach pre nadchádzajúce obdobie a realizácii najbližších vzdelávacích aktivít výskumno-vývojových pracovníkov ŠPÚ. „Štátny pedagogický ústav spolu s Francúzskym inštitútom v Bratislave otvárajú v októbri kontinuálne vzdelávanie pre učiteľov francúzskeho jazyka všetkých typov a stupňov škôl. Štúdium bude realizované kombinovanou formou dištančného a prezenčného štúdia. Po úspešnom ukončení štúdia v júni budúceho roka bude absolventom priznaných 25 kreditov,“ konkretizoval riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.
     Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Európskym Wergeland Centrom – organizáciou Rady Európy, pripravuje tiež druhý ročník akadémie vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu. Jesenná akadémia 2017:Demokratické školské prostredie pre všetkých, ktorá sa bude konať18. -21. októbrav Bratislave, je určená pre základné aj stredné školy na Slovensku.
     „Vzdelávanie je otvorené základným aj stredným školám, ktoré chcú rozvíjať demokratickú školskú klímu, aby tak podporili aktívny prístup žiakov k dianiu v spoločnosti, školám s rozličnými skúsenosťami v práci so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami či so skúsenosťami s prejavmi sociálnej nerovnosti medzi žiakmi alebo xenofóbnymi a netolerantnými postojmi v školskom prostredí,“ definoval obsah akadémie riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.