» Aktuality » Pracovníci v oblasti vzdelávania si posilnia jazykové kompetencie

Pracovníci v oblasti vzdelávania si posilnia jazykové kompetencie

13.02.2015
Pracovníci v oblasti vzdelávania si posilnia jazykové kompetencie
      Metodicko-pedagogické centrum vyhlasuje verejné obstarávanie na zákazku „Lektori pre vzdelávanie v Module 4 aktivity 1.1 národného projektu Aktivizujúce metódy vo výchove“. V rámci tohto modulu si zamestnanci pracujúci v oblasti vzdelávania a výchovy zlepšia svoje schopnosti vo využívaní cudzích jazykov.
      Verejné obstarávanie „Lektori modulu 4“ je zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona číslo 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tzv. jednoduchá zákazka) s predpokladanou hodnotou 14 500,- € bez dane s pridanou hodnotou, s termínom predpokladaného oslovenia potenciálnych uchádzačov 16. februára 2015.
      Predmetom obstarávania je zabezpečenie odborného vzdelávania zamestnancov v Module 4 „Jazykové vzdelávanie“ aktivity 1.1 projektu Aktivizujúce metódy vo výchove“ t.j. zabezpečenie lektorov týchto vzdelávaní  v zmysle zazmluvneného Podrobného opisu aktivít projektu a podľa pokynov realizátora projektu AMV.
      Modul „Jazykové vzdelávanie“ v anglickom a nemeckom jazyku je obsahovo zameraný na zlepšenie schopnosti používať cudzí jazyk, symboly a text interaktívne pri práci s inojazyčným odborným textom, s cieľom využiť získané vedomosti pri implementácii projektov.  Účastníci si absolvovaním vzdelávania nielen obohatia svoju už existujúcu slovnú zásobu o odborné výrazy a frázy, ale následne budú môcť využiť zahraničné odborné texty popisujúce skúsenosti, názory, teórie a odporúčania kolegov v iných školských systémoch vo svojej odbornej činnosti.
     Účelom vzdelávania je najmä doplniť a prehĺbiť tie kompetencie účastníkov vzdelávania, ktoré sú nevyhnutné pre implementáciu projektov realizovaných v medzinárodnom kontexte, s využívaním zahraničných poznatkov a skúseností.
     Projekt Aktivizujúce metódy vo výchove je financovaný z operačného programu Vzdelávanie, realizuje ho Metodicko-pedagogické centrum, priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Zameriava sa primárne na vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí pracujú v oblasti výchovy. Viac informácií o projekte AMV nájdete na webovej stránke: http://www.amvprojekt.sk/