» Medzinárodná spolupráca » Medzinárodné projekty » Národné centrá – Zavádzanie prvkov duálneho odborného vzdelávania a prípravy v SR » Aktuálne » Pracovné stretnutie partnerov projektu INT VET DUAL, 6. december 2016, Esslingen

Pracovné stretnutie partnerov projektu INT VET DUAL, 6. december 2016, Esslingen

     Dňa 6. decembra 2016, sa v priestoroch krajinskej akadémie ďalšieho vzdelávania a personálneho rozvoja v nemeckom Esslingene, konalo pracovné partnerov projektu INT VET DUAL. Predmetom stretnutia bolo priebežné hodnotenie výsledkov a splnenie cieľov jednotlivých pracovných skupín projektu.  
     Ťažiskovým bodom stretnutia bola prezentácia štyroch modelov a alternatívnych scenárov pre založenie kompetenčného centra pre duálne vzdelávanie a odbornú prípravu - Dunajskej Akadémie, rovnako ako aj výber kritérií a tvorba výsledného návrhu pre spoľahlivý modelový variant.
     Po slávnostnom zahájení stretnutia bývalým štátnym tajomníkom rezortu školstva Štefanom Chudobom, nasledovala prezentácia koordinátorky projektu Ľubice Pitlovej, ktorá zhodnotila úspešne výsledky jednotlivých pracovných skupín projektu.
     Monika Rybová prezentovala projektové aktivity Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a predstavila alternatívne scenáre a modely Dunajskej akadémie, ktoré boli neskôr predmetom hodnotení a odporúčaní jednotlivých pracovných skupín. Súčasne predstavila schému integrácie Dunajskej akadémie v rámci reformy duálneho vzdelávania a prípravy na Slovensku.
     Návrhom ministerstva školstva je vytvorenie 31 expertných skupín, v súlade s existujúcim  počtom oblastí štúdia. Vytvorením akreditačnej komisie, zloženej predovšetkým zo zástupcov zamestnávateľov,  obchodných a priemyselných komôr, by bolo predovšetkým zhodnotenie zaradenia jednotlivých programov do štúdia. Cieľom návrhu by mala byť implementácia spoľahlivého rámca pre realizáciu, mobilizáciu malých a stredných podnikov a spoločností pre duálne odborné vzdelávanie a prípravu v dlhodobom meradle.
     Jedným z kľúčových kritérií je vytvorenie nástrojov a štruktúr pre financovanie. Potenciálne zloženie týchto štruktúr by po zhodnotení pracovných skupín malo byť z prostredia zamestnávateľov, vyšších územných celkov, alebo zástupcov ministerstva financií, za účelom zabezpečenia trvalej udržateľnosti a ďalšieho vývoja a implementácie projektu.
     Ladislav Šatka (ŠIOV) predstavil a zhodnotil aktivity pracovnej skupiny WP5. Pavel Korbas prestavil pripravovanú záverečnú brožúru projektu a Katarína Hazuchová prezentovala konkrétne výsledky pracovnej skupiny WP5, v súlade s pripravenou komunikačnou stratégiou.
     Väčšina pripomienok a podnetných návrhov súvisela so zjednotením a zosúladením terminológie odlišných systémov vzdelávania jednotlivých krajín navzájom a s Európskou Komisiou. Vyzdvihnutý bol najmä význam posilnenia väzieb medzi výskumom a pracovnými balíkmi.  
      Na záver zástupcovia pracovnej skupiny hodnotenia kvality projektu (WP2) zhodnotili úspešný priebeh projektu, so zdôraznením významu inovatívnych prístupov a riešení pre zabezpečenie trvalej udržateľnosti projektu. Súčasne sa zrealizoval prieskum hodnotenia spokojnosti účastníkov projektu so stretnutím a splnením projektových cieľov a očakávaním ďalšieho vývoja projektu.