» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2009 » Pôžičkový fond pre začínajúcich pedagógov finančne pomôže mladým učiteľom

Pôžičkový fond pre začínajúcich pedagógov finančne pomôže mladým učiteľom

04.09.2009

    Ešte viac ako mesiac (do 10. októbra) môžu mladí pedagógovia posielať svoje žiadosti o poskytnutie pôžičky z Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov.
    
O pôžičku z fondu môže požiadať začínajúci pedagóg alebo pedagóg, u ktorého od ukončenia vysokoškolského štúdiu neuplynuli viac ako tri roky. Musí byť občanom SR s trvalým pobytom na Slovensku. Ďalšou podmienkou je uzavretie pracovnej zmluvy na výkon pedagogickej činnosti, pričom v rezorte školstva musí zotrvať najmenej päť rokov. Manželom, ktorí spĺňajú uvedené predchádzajúce podmienky, sa pôžička pridelí prednostne.
     Žiadosť o pôžičku podáva žiadateľ písomne na adresu fondu. K nej musí pripojiť overený doklad o ukončení vysokoškolského štúdia v učiteľskom študijnom odbore, overený doklad o uzatvorenej pracovnej zmluve na výkon pedagogickej činnosti, ako aj osvedčenie o štátnom občianstve (neoverená fotokópia občianskeho preukazu). V prípade, že pedagogickú činnosť žiadateľ vykonáva na stredných odborných školách alebo ZUŠ a má ukončené vysokoškolské štúdium bez štúdia neučiteľského smeru, prikladá doklad o absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia v zmysle platnej legislatívy.
      Ak rada fondu schváli žiadosť, riaditeľ fondu oznámi túto skutočnosť žiadateľovi najneskôr do 20. novembra nasledujúceho kalendárneho roka.
     Pôžička sa poskytuje vo výške do 8 298,48 € (250 000,- Sk) a je úročená ročnou 4-percentnou úrokovou sadzbou. Lehota splatnosti je do 15 rokov od podpísania zmluvy o pôžičke. Ak dlžník odpracuje v rezorte školstva päť rokov, odpisuje sa mu zo základu pôžičky suma  829,85 € (25 000,- Sk). V prípade, ak dlžník odpracuje v rezorte školstva desať rokov, odpisuje sa mu zo základu pôžičky suma ďalších  829,85 € (25 000,- Sk).
     Do lehoty splatnosti pôžičky sa nezapočítava čas materskej dovolenky, ak dlžník nastúpi na materskú dovolenku do piatich rokov od skončenia štúdia. Čas ďalšej materskej dovolenky, ak dlžník v tomto čase poberá rodičovský príspevok do piatich rokov po skončení štúdia, sa započítava do odpracovaných rokov s nárokom na uplatnenie odpisu 829,85 € (25 000,-Sk).
     Podrobné informácie, ako aj tlačivo žiadosti o pôžičku možno nájsť na  internetovej  stránke www.spf.sk, príp. www.minedu.sk.