» Medzinárodná spolupráca » Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií zo zahraničia » Regulované povolania v EÚ » Regulované povolania v EÚ » Povolania podľa článku 7(4) smernice

Povolania podľa článku 7(4) smernice

Na účely zabezpečenia ochrany zdravia alebo bezpečnosti príjemcu služieb môže príslušný orgán preskúmať odbornú kvalifikáciu poskytovateľa služieb pred prvým poskytnutím služby v Slovenskej republike.

Slovenská republika identifikovala všetky zdravotnícke regulované povolania, ako povolania s vplyvom na verejné zdravie a bezpečnosť. Z uvedeného dôvodu sa na túto skupinu povolaní aplikuje článok 7, ods. 4 smernice, s výnimkou kvalifikácii, na ktoré sa vzťahuje systém automatického uznávania (článok 21 až článok 45 smernice).

Ministerstvo zdravotníctva SR v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve udeľuje hosťujúcej osobe povinnosť pred začatím činnosti písomne oznámiť výkon zdravotníckeho povolania ministerstvu. Opatrenie sa týka menovite týchto zdravotníckych profesií:
 • Asistent výživy
 • Farmaceut
 • Farmaceutický laborant
 • Fyzik
 • Laboratórny diagnostik
 • Lekár
 • Liečebný pedagóg
 • Logopéd
 • Masér
 • Očný optik
 • Optometrista
 • Ortopedický technik
 • Pôrodná asistentka
 • Rádiologický technik
 • Sanitár
 • Sestra
 • Technik pre zdravotnícke pomôcky
 • Verejný zdravotník
 • zdravotnícky asistent
 • Zdravotnícky laborant
 • Zdravotnícky záchranár
 • Zubný asistent
 • Zubný lekár
 • Zubný technik
 • Špecializačné odbory v medicíne