Povinne zverejňované údaje národnými športovými zväzmi a národnými športovými organizáciami

V Bratislave, 7. septembra 2017

Zákon č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športe“)  zakotvil vo svojich ustanoveniach povinnosti, ktoré sa týkajú zverejňovania údajov národnými športovými zväzmi.
 
Povinnosť zverejňovania údajov národnými športovými zväzmi bola do zákona o športe ustanovená z dôvodu verejnej kontroly športových organizácii, ktoré sú prijímateľmi prostriedkov z verejných zdrojov. Túto kontrolu môže vykonať štát, ale aj jednotliví členovia národných športových zväzov, alebo samotná verejnosť. Súčasne zverejňovanie slúži ako prostriedok skvalitnenia efektívnej správy a riadenia športových organizácii.
 
Touto cestou si Vám dovoľujem poslať sumár povinností národného športového zväzu v oblasti  zverejňovania informácií podľa zákona o športe, ktoré sú uvedené v prílohe tohto listu.
 
Súčasne si Vás dovoľujem upozorniť, aby ste venovali pozornosť nasledovným zákonným ustanoveniam:
 
  • Ak má byť podľa znenia § 99 ods. 2 zákona o športe konkrétny úkon vykonaný vo vzťahu k informačnému systému športu (ďalej len „ISŠ“), má sa vykonať tak, ako to ustanovuje zákon. Ak to nie je možné, platí povinnosť takýto úkon vykonať  písomne, prípadne zverejniť takýto úkon na webovom sídle povinného subjektu.
 
Nakoľko IŠS nie je v súčasnej dobe plne funkčný,  je potrebné riadiť sa  prechodným ustanovením § 104 zákona o športe a dodržiavať povinnosť zverejňovať údaje podľa zákona o športe na webovom sídle povinnej osoby t.j. športovej organizácie resp. národného športového zväzu po dobu, kým tieto údaje nebudú zverejňované v príslušných registroch ISŠ.

Na základe prejaveného záujmu sa uskutočnili tri pracovné stretnutia k tejto téme, ktoré sa konali v dňoch 24.augusta 2017, 31. augusta 2017 a 6.septembra 2017. Pracovných stretnutí sa zúčastnilo 114 zástupcov národných športových zväzov.

Prezentácia a dokumenty k pracovnému stretnutiu:
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku