» Aktuality » Podpora pre projekty vzájomnej spolupráce slovenských a bieloruských organizácií

Podpora pre projekty vzájomnej spolupráce slovenských a bieloruských organizácií

09.01.2019
Podpora pre projekty vzájomnej spolupráce slovenských a bieloruských organizácií
     Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy a v súlade s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o vedeckej a technologickej spolupráci podpísanou 27. apríla 2017 vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Bieloruskej republike podľa § 12 ods. 2c zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
     Verejná výzva SK-BY-RD 2019 má nasledovné priority určené so zreteľom na priority vládou schválenej stratégie pre oblasť výskumu a vývoja „Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky“:

1. Poľnohospodárska technika a technológia

2. Medicína, lekárske technológie a liečivá

3. Chemické inžinierstvo, nanotechnológie a biotechnológia

4. Nové materiály

     Projekty môžu mať charakter základného výskumu, aplikovaného výskumu alebo vývoja tak, ako sú tieto definované v § 2 ods. 2, 3, 4 zákona č. 172/2005 Z. z. Charakter výskumu riešenia projektu definuje žiadateľ jednoznačne v žiadosti.
      APVV vyhlásila verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami na Slovensku a v Bielorusku na roky 2019 – 2022. Informácie o vyhlásení výzvy je možné nájsť od 8. januára 2019 na stránke www.apvv.sk. Dátum ukončenia výzvy je 8. 3. 2019.