» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Vzdelávanie (ESF) » Výzvy na predkladanie dopytovo-orientovaných projektov » Plánovaný harmonogram výziev na rok 2013 - ASFEU
Operačný program Vzdelávanie EU - ESF

Plánovaný harmonogram výziev na rok 2013 - ASFEU

Harmonogram výziev obsahuje časový plán a charakteristiku výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) v roku 2013 na dopytovo-orientované projekty spolufinancované operačným programom Vzdelávanie.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ