» Vysoké školstvo » Aktuality v oblasti vysokého školstva » Oznámenie o doručení návrhu na zmeny v sústave študijných odborov

Oznámenie o doručení návrhu na zmeny v sústave študijných odborov

02.01.2018
Ministerstvo školstva, ved, výskumu a športu SR informuje o doručenom návrhu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na zmeny v sústave študijných odborov SR.
Zmeny sa navrhujú vykonať nasledovne:
1.) opis študijného odboru poľnohospodárska a lesnícka technika - pridanie študijného odboru mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby medzi príbuzné študijné odbory;
2.) opis študijného odboru mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby - pridanie študijného odboru poľnohospodárska a lesnícka technika medzi príbuzné študijné odbory.

Navrhovateľ vyššie uvedené návrhy zmien odôvodnil nasledovne: Garanti jednotlivých študijných programov preskúmali opisy predmetných študijných odborov, v kotorých má SPU akreditované študijné programy, z čoho vyplynula potreba zmien v sústave študijných odborov. Táto zmena sa týka rozšírenia príbuzných študijných odborov v opise predmetných študijných odborov.

Pripomienky k návrhu a navrhovaným zmenám je možné zasielať elektronickou poštou do 4. 2. 2017 na adresu: odbor.vsv@minedu.sk.