» Aktuality » Odborníci rokovali v Bratislave o ďalšom vzdelávaní nízkokvalifikovaných dospelých v EÚ

Odborníci rokovali v Bratislave o ďalšom vzdelávaní nízkokvalifikovaných dospelých v EÚ

26.10.2018
Odborníci rokovali v Bratislave o ďalšom vzdelávaní nízkokvalifikovaných dospelých v EÚ
     V dňoch 22. – 24. októbra 2018 sa konalo v Bratislave podujatie s názvom Vzájomné učenie: implementácia odporúčania Cesty zvyšovania úrovne zručností. Organizované bolo Európskou komisiou, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ŠIOV). 
     Podujatie na Slovensku otvorilo druhú sériu workshopov vzájomného učenia sa, do ktorého sú zapojené spolu so Slovenskom aj Česká republika, Portugalsko, Holandsko, Fínsko a Belgicko. Druhá fáza seminárov nasledovala úspešnú realizáciu prvej série podujatí, na ktorej sa zúčastnili Bulharsko, Grécko, Španielsko, Taliansko, Poľsko a Chorvátsko. Tieto krajiny počas podujatí navrhli národné stratégie pre implementáciu odporúčania Rady EÚ Cesty zvyšovania úrovne zručností.
     Odporúčanie známe aj pod názvom Upskilling Pathways (Cesty zvyšovania úrovne zručností) vychádza z rovnomennej iniciatívy Európskej komisie, pričom bolo prijaté Radou EÚ v decembri 2016 počas slovenského predsedníctva Rady EÚ. Odporúčanie reaguje na skutočnosť, že až 61 miliónov Európanov trpí v dôsledku nízkeho stupňa kvalifikácie (v Európskej únii je 373 miliónov práceschopných ľudí nad 25 rokov), či dokonca absencie akýchkoľvek zručností uplatniteľných na trhu práce (tento stav zodpovedá stupňom kvalifikácie na úrovni 0 - 2 Európskeho kvalifikačného rámca).
     Na Slovensku je stav veľmi podobný ako v ďalších krajinách EÚ. Napriek rastúcej ekonomike má  Slovensko cca. 170 000 evidovaných nezamestnaných (september 2018), z čoho viac ako 58 000 osôb predstavujú osoby s najnižšou úrovňou vzdelania (SKKR 0 - 2). Ak k tejto skutočnosti pridáme rýchlosť, s akou je potrebné reagovať na zmeny na pracovnom trhu a nezanedbateľné demografické zmeny, je potreba celoživotného učenia naliehavejšia ako kedykoľvek v minulosti na Slovensku, ako aj v celej Európe.
     Cieľovou skupinou odporúčania sú ľudia s kvalifikáciou neprevyšujúcou stupeň EKR 2, ktorí sú skrytou pracovnou silou. Právo na kvalitné a inkluzívne vzdelávanie, odbornú prípravu a celoživotné vzdelávanie patrí medzi kľúčové zásady Európskeho piliera sociálnych práv. Celé znenie odporúčania Cesty zvyšovania úrovne zručností: nové príležitosti pre dospelých si môžete prečítať na stránke Európskej komisie.
     Spôsob ako pristúpiť k implementácii odporúčania bolo predmetom trojdňového podujatia, na ktorom sa stretávajú experti vyššie uvedených krajín. Na podujatí boli prítomní zástupcovia sa Generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a inklúziu Európskej komisie, ktorými bol predstavený súčasný stavom problematiky nízko kvalifikovaných osôb na Slovensku a prehľad rôznych iniciatív a projektov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zameraných na túto problematiku.
     Ocenili najmä vytvorenie Národnej siete subjektov implementujúcich Upskilling Pathways, nakoľko fragmentácia riešenia tejto agendy je problémom takmer všetkých krajín EÚ. Iniciátorom vytvorenia siete inštitúcií, ktoré na Slovensku realizujú aktivity podporujúce nízko kvalifikované osoby, je Štátny inštitút odborného vzdelávania. ŠIOV sa v roku 2018 stal významným aktérom v oblasti celoživotného vzdelávania a rozvíja aktivity, ktoré prispievajú k vzdelávaniu dospelých na Slovensku a zároveň podporuje MŠVVaŠ SR pri realizácii zámerov v tejto oblasti.