» Aktuality » Nový zákon o odbornom vzdelávaní je už v pripomienkovom konaní

Nový zákon o odbornom vzdelávaní je už v pripomienkovom konaní

29.10.2014
     Absolvent všestranne pripravený na výkon povolania s potrebnými pracovnými návykmi pre úspešné zaradenie sa na trh práce bez potreby ďalšieho preškoľovania – to je hlavný cieľ návrhu nového zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorý dnes ministerstvo školstva predložilo na medzirezortné pripomienkové konanie.
     „Tento zákon dáva legislatívny rámec duálnemu vzdelávaniu, ktoré na Slovensku už v niektorých podnikoch funguje. Veríme, že po jeho prijatí sa sieť firiem, ktoré si budú podieľať na výchove svojich budúcich zamestnancov výrazne rozšíri,“ uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Peter Pellegrini.
     Návrh úplne nového zákona  upravuje systém odborného vzdelávania a prípravy žiaka s dôrazom na zavedenie prvkov duálneho vzdelávania do nášho systému praktického vyučovania žiakov stredných odborných škôl. Inšpiráciou boli pozitívne skúsenosti s duálnym vzdelávaním v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku, ako aj pôsobenie firiem z týchto krajín na Slovensku.
     Okrem prvkov systému duálneho vzdelávania predložený zákon komplexne upravuje problematiku praktického vyučovania žiakov stredných odborných škôl, hmotné i finančné zabezpečenie žiaka, koordináciu odborného vzdelávania a prípravy žiakov pre trh práce, ako aj typy stredných odborných škôl.
     Návrh zákona bol pripravený v spolupráci s členmi Pracovnej skupiny pre systémové zmeny v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, ktorej členovia sú zástupcami významných zamestnávateľských zväzov a združení, združenia samosprávnych krajov SK8, Ministerstva hospodárstva SR, ako aj Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku.
     Medzirezortné pripomienkové konanie potrvá do 19. novembra 2014.