» Aktuality » Nový národný projekt prinesie školám aj efektívnu spätnú väzbu

Nový národný projekt prinesie školám aj efektívnu spätnú väzbu

13.05.2013
Nový národný projekt prinesie školám aj efektívnu spätnú väzbu
     Do celoslovenského projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“ sa oficiálne zapojila prvá škola. Riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) Romana Kanovská za účasti vedúceho Zastúpenia Európskej komisie v SR Dušana Chreneka  a štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Štefana Chudobu dňa 13. mája 2013 v Bratislave podpísala Zmluvu o spolupráci pri realizácii projektu s Pavlom Sadloňom, riaditeľom Gymnázia na ulici Ladislava Sáru. Predstavitelia NÚCEM-u zároveň vyhlásili súťaž na vytvorenie loga národného projektu pre žiakov stredných škôl.
     NÚCEM realizuje národný projekt vďaka významnej finančnej podpore zo strany Európskej únie, ktorá prostriedky poskytla z Európskeho sociálneho fondu z Operačného programu Vzdelávanie. „Naším cieľom je pomáhať školám, aby žiakom poskytovali znalosti, zručnosti a sebadôveru, ktoré potrebujú na to, aby mohli naplno využiť svoj potenciál. Dôležitou súčasťou kvalitného vzdelania sú aj digitálne zručnosti, ktoré sú v súčasnosti takmer rovnako dôležité, ako je schopnosť písať, čítať a počítať,“ uviedol vedúci Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike Dušan Chrenek.
     Prostredníctvom elektronického testovania a novým typom úloh projekt prinesie školám rýchlejšiu, efektívnejšiu a objektívnejšiu spätnú väzbu, prispeje k zvýšeniu kvality vzdelávania a pomôže lepšie pripravovať žiakov pre konkurenčne náročný európsky pracovný trh. Projekt je určený tak pre stredné školy a plnoorganizované základné školy, ako aj pre kreatívnych učiteľov – jednotlivcov, ktorí budú autormi e-úloh a testov. Projekt pozostáva z dvoch častí – v prvej vybraná skupina približne 500 učiteľov z celého Slovenska vytvorí moderné úlohy a testy, ktoré preveria pochopenie učiva žiakmi.  „Učiteľov bezplatne zaškolíme na tvorbu nových úloh a testov pod vedením odborníkov. Za tvorbu úloh budú zapojení učitelia finančne ohodnotení,“ povedala riaditeľka NÚCEM Kanovská a dodala, že v projekte sa počíta aj s efektívnym využitím počítačovej techniky pri úpravách testov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. 
     V druhej etape projektu budú vytvorené úlohy a testy overovať a využívať školy, ktoré sa do projektu zapoja. Riaditeľ bratislavského Gymnázia na ulici Ladislava Sáru Pavel Sadloň vidí projekt ako možnosť na efektívnejšie a zmysluplnejšie využívanie moderných informačných a komunikačných technológií. „Verím, že na Slovensku je ešte stále veľa šikovných učiteľov, ktorí využijú svoje schopnosti a dlhoročné skúsenosti a zapoja sa do tvorby tejto veľmi potrebnej databázy úloh a testov. Tento projekt vnímam ako šancu na objektivizáciu nárokov na vedomosti žiakov a na identifikovanie trvalej vedomosti žiakov v jednotlivých etapách výchovno-vzdelávacieho procesu,“ konštatoval riaditeľ Sadloň.
     Praktické využívanie on-line testovania počas projektu pomôže žiakom základných a stredných škôl. „Žiaci sa priebežne môžu pripraviť na elektronickú Maturitu on-line, ktorú sme experimentálne overovali na 200 školách na Slovensku v rokoch 2008-2011. Žiakom druhého stupňa základných škôl môžu testy pomôcť v príprave na celoplošné meranie vedomostí Testovania 9, “ uviedla riaditeľka Kanovská a dodala, že projektom Slovensko sleduje svetové trendy, napríklad od roku 2015 bude medzinárodné porovnávanie vedomostí PISA 15 ročných žiakov v krajinách OECD realizované iba elektronicky. Učitelia zo zapojených škôl budú môcť testy využívať z novovzniknutej databázy úloh ako vstupné, výstupné alebo na overenie zvládnutia učebných celkov.
     Konkrétnymi výstupmi projektu bude okrem vyškolených pedagógov bohatá elektronická databáza úloh a testov zo širšieho okruhu predmetov – z oblastí Jazyk a komunikácia, Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Matematika a práca s informáciami. Celkovo pribudne nových asi 30 tisíc úloh zo všeobecno-vzdelávacích predmetov a asi 130 testov zo vzdelávacích oblastí a kľúčových kompetencií. Nové úlohy bude NÚCEM najprv testovať a cizelovať v niekoľkých stovkách základných a stredných škôl. Následne vzniknú dve skupiny databáz – prvú budú využívať školy a druhá bude určená pre národné elektronické testovanie deviatakov a elektronické maturity.
      „Je dôležité poznať stav IKT na školách, aby sme mohli včas nastaviť technické parametre spolupráce so školami pre realizáciu elektronického  testovania. Na základe získaných údajov o hardvéri a softvéri budeme vedieť, či je škola vhodná aj ako partner pri certifikačných meraniach. Čiastočne vieme prispieť k obnove IKT v danej škole,“ vysvetlila R. Kanovská z NÚCEM na margo aktuálneho prieskumu IKT v školách.
     Riaditeľ Strednej priemyselnej školy strojníckej na Fajnorovom nábreží v Bratislave Felix Dömény považuje nový projekt za významný krok k zvyšovaniu kvality odborného školstva na Slovensku a privítal by jeho pokračovanie so zameraním na odborné predmety. Možnosť využívania riaditeľských testov zas privítala predsedníčka Združenia samosprávnych škôl Slovenska Alena Petáková, ktorá je zároveň riaditeľkou základnej školy v Lamači.
     Projekt „Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“sa začal 12. marca 2013 a potrvá do 30. novembra 2015. Celková výška rozpočtu je vyše 28 miliónov 220 tisíc 242,60 Eur. Projekt je určený pre 2000 regionálnych škôl (1600 základných škôl a 400 stredných škôl), zapojiť sa doň môže 160 tisíc žiakov, 550 pedagogických zamestnancov a ďalších pracovníkov z oblasti vzdelávania. Prvé testovanie na školách sa uskutoční už koncom roka 2013. Kľúčovým cieľom národného projektu je vytvorenie podmienok na postupné zapojenie všetkých základných a stredných škôl na Slovensku do elektronického testovania. 
     NÚCEM je štátna rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, zriadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR). Vznikol 1. septembra 2008. Medzi jeho základné úlohy patrí zabezpečovanie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zadávanej MŠVVaŠ SR, zabezpečenie externého testovania žiakov 9. ročníkov základných škôl SR - Testovanie 9 a zabezpečovanie medzinárodných meraní podľa programov, do ktorých sa zapojila Slovenská republika (PISA, PIRLS, TALIS, ICCS, ICILS, TIMSS).
 
Mária Grebeňová-Laczová
manažérka publicity projektu