» Aktuality » Nové vyhliadky na rast a prosperitu odborného školstva

Nové vyhliadky na rast a prosperitu odborného školstva

03.11.2016
Nové vyhliadky na rast a prosperitu odborného školstva
     Stredné odborné školy v sebe spájajú prax s teóriou, vďaka čomu ich tovary a služby sú konkurencieschopné v porovnaní s klasickými komerčnými poskytovateľmi. Štátny inštitút odborného vzdelávania ma záujem zvýšiť uvedenú pridanú hodnotu škôl a preto im adresoval konkrétnu ponuku na ďalšiu spoluprácu.
     „Na všetkých stredných odborných školách v týchto dňoch spúšťame prieskum, výsledkom ktorého má byť oveľa jednoduchší prístup škôl na trh. Do praxe tak chceme priniesť možnosti, ktoré majú školy v rámci výnimky zo zákona o verejnom obstarávaní – ide o dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorých odberateľom je verejný obstarávateľ a dodávateľom stredná odborná škola, ak ide o tovar, stavebné práce alebo služby zabezpečované žiakmi strednej odbornej školy v rámci praktického vyučovaniam,“ približuje zámer riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Michal Bartók.
     Ambíciou štátneho inštitútu je vytvoriť webový portál www.skolaprevas.sk so zoznamom stredných odborných škôl, ktorých žiaci už dnes svojimi zručnosťami môžu konkurovať firmám poskytujúcim svoje tovary a služby.
     Prieskum tak okrem iného mapuje záujem stredných odborných škôl zúčastniť sa v pozícii dodávateľa procesov zvýhodnených verejných obstarávaní v zmysle výnimky zo zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorej sa na takúto podlimitnú zákazku a zákazku s nízkou hodnotou zákon o verejnom obstarávaní nevzťahuje.
      Na základe týchto a ďalších informácií sa vstúpi do ďalšej komunikácie so školami, ktoré prejavia záujem aktívne ponúkať svoje tovary a služby. „Záverom bude zverejnenie širokej palety a pestrej ponuky produktov stredných odborných škôl na našom portáli, čo im vytvorí nové vyhliadky na rast a prosperitu,“ uzatvára Michal Bartók. Uvedená výnimka vytvára širšie možnosti podpory viaczdrojového financovania stredoškolského  odborného vzdelávania  a zároveň umožňuje získavanie praxe prácou žiakov stredných odborných škôl počas  ich praktického vyučovania v školách.
     Táto aktivita sa realizuje vďaka podpore projektu „Podporme remeslá“ financovaného v rámci Švajčiarskeho finančného mechanizmu. Zber údajov zo škôl je zabezpečovaný v týchto dňoch prostredníctvom regionálnych pracovníkov Štátneho inštitútu odborného vzdelávania pôsobiacich v jednotlivých krajoch.
     Predpokladá sa, že zber dát, vyhodnotenie záujmu stredných odborných škôl o túto formu spolupráce, ako aj vyhodnotenie ich postojov budú vyhodnotené do konca mesiaca. Ďalšie kroky k vytvoreniu tejto jedinečnej platformy, ktorá podporí konkurencieschopnosť stredoškolskej produkcie v porovnaní s komerčným sektorom, budú realizované priebežne na prelome kalendárnych rokov.