» Aktuality » Nové študijné odbory pre stredoškolákov

Nové študijné odbory pre stredoškolákov

24.02.2014
     S novelou vyhlášky o stredných školách prichádzajú nové, atraktívne odbory. Rezort školstva tak reaguje na výsledky experimentálneho overovania, ako aj požiadavky zamestnávateľov. Do zoznamu odborov sa zaraďujú napríklad študijné odbory „ochrana osôb a majetku pred požiarom“, „klientsky manažér pošty“ či „lesníctvo a lesnícky manažment“.
     Na meniace sa podmienky pracovného aj poštového trhu Slovenskej republiky reaguje rezort školstva zaradením nového študijného odboru “klientsky manažér pošty”. Na základe požiadavky Slovenskej lesníckej komory sa zavádza taktiež študijný odbor „lesníctvo a lesnícky manažment“. Do zoznamu odborov sa zaraďuje nový študijný odbor “ochrana osôb a majetku pred požiarom”. Rovnako sa rozširuje sústava odborov o študijný odbor „scénické výtvarníctvo“ a jeho päť zameraní. Konkrétne ide o kostýmovú tvorbu, maľbu a dekoračnú tvorbu, štukatérsku tvorbu, maskérsku tvorbu, a napokon tvarovanie dreva, ale aj študijný odbor „obrazová a zvuková tvorba“ a jeho tri zamerania. V tomto prípade sa to týka zamerania kamera, zvuk strih, umelecká produkcia a virtuálna grafika. Výsledky experimentálneho overovania tiež priniesli ďalší nový odbor, ktorým je "produktová tvorba".
     Novela zároveň umožňuje absolventovi učebného odboru „autoopravár – elektrikár” možnosť pokračovať v štúdiu v nadstavbovom štúdiu, a to v študijnom odbore “strojárstvo – podnikanie a služby”. Ide o úpravu vykonanú na základe požiadavky Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.
     Návrh vyhlášky vypúšťa ustanovenia o minimálnom a maximálnom počte žiakov dennej formy štúdia a minimálnom počte žiakov externej formy štúdia, keďže túto oblasť upravuje už novelizovaný zákon o výchove a vzdelávaní. Návrh zároveň ustanovuje, že pri vyučovaní povinných a voliteľných predmetov sa triedy delia na skupiny v súlade s rámcovými učebnými plánmi štátnych vzdelávacích programov.
     Novela vyhlášky by mala nadobudnúť účinnosť 1. októbra 2014 s výnimkou ustanovení o zaradení nových študijných odborov na základe výsledkov experimentálneho overovania s termínom účinnosti od 1. septembra 2014 a niektorých ustanovení, ktorými sa zosúlaďuje znenie vyhlášky o stredných školách s novelizovaným zákonom o výchove a vzdelávaní s účinnosťou od 1. septembra 2015.
     Novelizáciu vyhlášky o stredných školách pružne reagujeme na aktuálny vývoj a trendy, pričom prihliadame na požiadavky, ktoré zvyšujú úspešnosť budúcich absolventov zamestnať sa v odbore, ktorý študovali.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra