» Aktuality » NKÚ potvrdilo správne nastavený proces ministerstva vo veci transformácie SAV

NKÚ potvrdilo správne nastavený proces ministerstva vo veci transformácie SAV

17.12.2018
NKÚ potvrdilo správne nastavený proces ministerstva vo veci transformácie SAV
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR konštatuje, že z kontroly  Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR  o Slovenskej akadémii vied vyplýva, že všetky argumenty, ktoré rezort k spolitizovanej kauze SAV vyslovil, boli správne. 
     Zákon o SAV, ktorý upravil transformáciu SAV, konkrétne jeho novelizačný paragraf 21a, bol pripravený tak, že bol nejasný a nejednoznačný v kontexte zákona o verejných výskumných inštitúciách (VVI). Išlo o znenie, ktoré schválila Legislatívna rada vlády ešte
v apríli 2015 a následne v máji rezort školstva pod vedením ministra J. Draxlera predložil zákon na rokovanie vlády. Na zákone vtedajšie vedenie ministerstva spolupracovalo s predsedom SAV Pavlom Šajgalíkom. Neskôr ani samotná SAV nebola schopná naplniť znenie zákona pri registrácii. Objavili sa dva právne výklady. Správnosť právneho výkladu a postup MŠVVaŠ SR bol neskôr potvrdený aj Generálnou prokuratúrou SR.
     Správa NKÚ konštatuje, že čas určený na transformáciu bol relatívne krátky a príčinou problému bola nedostatočná a neskorá komunikácia SAV s MŠVVaŠ SR. Zároveň NKÚ upozorňuje na riziko nedostatočnej transparentnosti pri prechode majetku štátu pri mechanizme transformácie na VVI. Na tento fakt upozorňoval od začiatku aj rezort školstva.
     „Už v minulosti sme upozorňovali na problémy s oceňovaním majetku štátu, ktorý mal byť vkladaný do VVI. Trvali sme tiež na lepšej identifikácii majetku a boli sme za to obviňovaní
z byrokracie. Nálezy NKÚ teraz potvrdzujú správnosť našich postojov, za ktoré sme boli v minulosti naozaj neoprávnene kritizovaní,“
uviedla ministerka školstva Martina Lubyová.
      NKÚ upozorňuje aj na nerovnaký a nerovnocenný prístup k SAV v porovnaní s transformáciami rozpočtových a príspevkových organizácií v minulosti (verejné vysoké školy, zdravotnícke zariadenia). SAV si mala majetok štátu vložiť sama bez kontroly, resp. rozhodnutia vlády, ministerstiev alebo iných orgánov (pri kontrole boli objavené nezrovnalosti v evidencii nehnuteľného majetku). SAV sa nezaoberala otázkou ocenenia vkladaného majetku štátu a mala si ho vložiť v účtovných, resp. odpísaných hodnotách namiesto reálnych hodnôt, čím by zrejme prišlo k značnému podhodnoteniu majetku vzniknutých VVI. Treba si uvedomiť, že celkovo ide o majetok v účtovných cenách zhruba štvrť miliardy eur (ďalší mal prípadne pribudnúť z eurofondov od r. 2022 podobným automatickým mechanizmom).
     NKÚ zároveň upozorňuje, že organizácie nemali žiadne ekonomické plány. Dva ústavy by bezprostredne po transformácii boli priamo ohrozené konkurzom. NKÚ vybral spomedzi  organizácií SAV šesť takých, ktoré už v minulosti podnikali. Aj z nich len tri sa ukázali ako životaschopné v novom modeli hospodárenia.
     „Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR oceňuje prístup NKÚ, ktorý svojou kontrolou potvrdil, že kauza bola zbytočne spolitizovaná a ak by neboli nastavené transparentné  pravidlá, hrozili by veľmi vážne riziká po prevode štvrťmiliardového majetku štátu. Zároveň sa prikláňame k záverom NKÚ, ktoré odporúčajú transformáciu SAV robiť postupne a na dobrovoľnom princípe. Rovnako navrhujeme zmeniť spôsob financovania, t.j. nahradiť stabilizačnú zmluvu iným mechanizmom, výkonovým financovaním, resp. zmluvou so štátom. Toto sme navrhovali aj v minulosti. NKÚ odporúča využiť aj pre SAV všeobecný transformačný mechanizmus podľa všeobecného zákona o VVI, a nie osobitný mechanizmus, ako bolo určené v novele zákone o SAV z roku 2015. Rezort je pripravený na rokovania, pokiaľ ich bude možné viesť vo vecnej rovine," uzavrela Martina Lubyová.