» Aktuality » Národný projekt skvalitnil vzdelávanie viac ako 22 000 rómskych žiakov

Národný projekt skvalitnil vzdelávanie viac ako 22 000 rómskych žiakov

03.07.2015
Národný projekt skvalitnil vzdelávanie viac ako 22 000 rómskych žiakov
     Spolu 400 vyškolených asistentov pomáhalo počas uplynulých troch rokov na 200 základných školách po celom Slovensku. Ich prácu pozitívne zhodnotili riaditelia a učitelia, ktorí sa stretli v júni pri príležitosti ukončenia projektu.
     „Na škole som viedol krúžok tvorivého písania, venoval som sa deťom počas vyučovania v triede, bol som pomocnou rukou učiteľa. Dbal som o to, aby sa deti bezpečne dostali do školy aj domov a pravidelne som navštevoval rodiny týchto detí a pomáhal im pri počiatočných jazykových bariérach, priblížil svoju prácu pedagogický asistent Roman Goroľ zo ZŠ v Čaklove.
     Projekt „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“ (MRK1), ktorý trvá od roku 2012, pozostával z troch hlavných aktivít – Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov, Podpora celodenného výchovného systému a Technická podpora aktivít projektu.
      V záverečnej hodnotiacej správe školy uviedli, že im personálna a materiálna pomoc veľmi pomohla. Ocenili však aj nové učebné zdroje a  učebné osnovy voliteľných predmetov. Žiaci pracovali v hudobných, športových, prírodovedných, jazykových, dramatických či kreatívnych krúžkoch. V rámci nich sa pripravovali aj na vyučovanie, čo nahradilo často problematickú domácu prípravu rómskych žiakov.
    Správa zároveň poukázala na potrebu ďalšieho vzdelávania učiteľov, udržania pozície asistentov na školách, ako aj ďalšej osvetovej práce s rodičmi.
     Metodicko-pedagogické centrum a hlavná projektová kancelária národného projektu „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“ (MRK1) zorganizovala 15. júna v Banskej Bystrici a 17. júna v Prešove Záverečné stretnutie a prezentáciu výstupov projektu, ktorý sa v októbri 2015, po troch školských rokoch, ukončí.
 
Projekt MRK1 do dnešného dňa v číslach:
 
- Projekt sa realizoval na 200 školách v celej SR, s výnimkou Bratislavského kraja, a pomohol viac ako 43 600 žiakom, z toho viac ako 22 000 bolo zo sociálne znevýhodneného prostredia.
- Žiakom a pedagógom pomáhalo 400 pedagogických asistentov.
- Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov sa realizovalo v dvanástich nových programoch kontinuálneho vzdelávania, frekventantom bolo vydaných 4 964 osvedčení.
- Popoludňajšie krúžky viedlo viac ako 2 000 učiteľov.
- Realizovalo sa viac ako 500 000 hodín voľnočasových aktivít.
- Celkový rozpočet projektu bol 24 989 002 €, na refundáciu miezd pedagogických asistentov učiteľa sa vyčerpalo viac ako 10 300 000 €, na krúžky takmer 4 000 000 €.
 
Viac informácií nájdete na stránke www.eduk.sk.