» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Vzdelávanie (ESF) » Zoznam schválených a neschválených projektov » Národné projekty operačného programu Vzdelávanie
Operačný program Vzdelávanie EU - ESF

Národné projekty operačného programu Vzdelávanie

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ