» Aktuality » Na stredných odborných školách a odborných učilištiach sa začnú záverečné skúšky

Na stredných odborných školách a odborných učilištiach sa začnú záverečné skúšky

15.06.2015
Na stredných odborných školách a odborných učilištiach sa začnú záverečné skúšky
     Takmer 10 000 žiakov na 253 stredných odborných školách a odborných učilištiach čakajú od utorka 16. júna 2015 záverečné skúšky. Budú na nich dokazovať svoje zručnosti a vedomosti, ktoré získali počas prípravy na povolanie. Obdobie skúšok bude trvať až do konca školského roku.
     Záverečná skúška v stredných odborných školách sa člení na písomnú časť, praktickú časť a ústnu časť. V odborných učilištiach ju tvorí ústna časť a praktická časť, ktorej súčasťou je aj písomná skúška. Podobne ako žiaci maturitných odborov aj žiaci učebných odborov majú zo zákona voľno na prípravu, v ich prípade ide o tri dni pred termínom záverečnej skúšky.
     Žiaci začínajú písomnou časťou, ktorá trvá od 45 do 120 minút. Na výber majú jednu z desiatich tém. Praktická časť potrvá najviac 24 hodín, výnimočne však až štyri týždne. Z dôvodu sezónnych prác sa môže uskutočniť aj v inom termíne. Záverečnú skúšku ukončujú žiaci ústnou odpoveďou, ktorá trvá najviac 15 minút. Odpovedať budú na jednu z najmenej 25 tém. Na prípravu odpovede majú podľa charakteru odboru 15 až 30 minút.
     Žiaci odpovedajú pred skúšobnou komisiou, ktorú tvorí predseda, podpredseda, triedny učiteľ a zástupca stavovskej organizácie, ak ho stavovská organizácia deleguje, ako stáli členovia. Záverečná skúška je verejná, okrem jej písomnej časti.
     V prípade, ak sa žiak nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť na záverečnej skúške, po ospravedlnení riaditeľom školy môže do troch dní od riadneho termínu konania skúšky požiadať o jej vykonanie v náhradnom termíne, ktorý je určený na september tohto alebo február nasledujúceho roku.