» Aktuality » Na konferencii pod záštitou riaditeľa ŠPÚ sprístupnia ateliér Oživené učebnice

Na konferencii pod záštitou riaditeľa ŠPÚ sprístupnia ateliér Oživené učebnice

21.08.2017
Na konferencii pod záštitou riaditeľa ŠPÚ sprístupnia ateliér Oživené učebnice
     Špeciálnu interaktívnu didaktickú expozíciu a zámer projektu Oživené učebnice predstavia jeho autori 19. septembra 2017 na odbornej konferencii v priestoroch Starej radnice v Bratislave.
     Obsah a forma novej špeciálnej expozície poskytne cieľovej skupine nový pohľad na historicky významné miesta a udalosti našich dejín. Oživené učebnice s interaktívnymi pomôckami, kópiami predmetov a makiet, ktoré obraznou a zážitkovou formou vytvoria hravú históriu, majú za cieľ formovať vzťah ku kultúrnemu a historickému dedičstvu Bratislavy s vplyvom na celé územie Slovenska.
     Záštitu nad konferenciou a projektom didaktickej expozície Múzea mesta Bratislavy prijal riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk.
      „Zámerom projektu je priniesť nové poznatky žiakom, pedagógom a študentom základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl takou formou, ktorá prebudí záujem detí a mládeže o dejiny Bratislavy i Slovenska, a prispeje k formovaniu kritického názoru na dejiny,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.
     Expozícia Oživené učebnice je obsahovo zameraná na 5 historických tém , ktoré vychádzajú z existujúcej koncepcie v oblasti múzejnej pedagogiky Múzea mesta Bratislavy „Všetko o múzeu“. V didaktickom zmysle nadväzuje na inovovaný štátny vzdelávací program v predmetoch Človek a spoločnosť a Človek a svet práce. Dôraz sa pritom kladie na vrstvenie histórie prostredníctvom zvolenej metodológie, teda na pamäť miesta, hľadanie vlastnej identifikácie súčasníkov so skúmanou pamäťou miesta.
      Autori projektu sa zamerali aj na zintenzívnenie spolupráce múzea a školy a doplnenie a rozšírenie obsahu učebných vzdelávacích programov v rámci inovovaného štátneho vzdelávacieho programu, pričom sa ráta s intenzívnejšou spoluprácou s etablovanými inštitúciami školstva ako je napríklad ŠPÚ.