» Múzeá MŠVVaŠ SR » Múzeum špeciálneho školstva v Levoči

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči

MSS1     Múzeum špeciálneho školstva v Levoči dočasne uzavrelo svoje brány pre návštevníkov. Dôvodom sú nevyhnutné práce spojené s reinštaláciou a modernizáciou stálej expozície múzea. Múzeum je neprístupné od 11. januára 2016, o jeho znovuotvorení Vás budeme informovať.

   Múzeum špeciálneho školstva (MŠŠ) v Levoči vzniklo na podnet Spoločnosti pre špeciálnu a liečebnú výchovu, menovite PhDr. Vladimíra Predmerského ako historicko-dokumentačné stredisko pre špeciálnu a liečebnú výchovu. Otvorené bolo 16. novembra 1990. Organizačne je začlenené pod Centrum vedecko-technických informácií SR. Je jediným múzeom svojho druhu na Slovensku a v rámci Európy má rovnocenných partnerov len nemeckom Frankfurte, španielskom Madride a českom Brne.

     Múzeum zahŕňa stálu expozíciu Dejiny špeciálneho školstva na Slovensku od najstarších čias po súčasnosť, depozitár pre archiváciu trojrozmerných zbierkových predmetov a dve výstavné miestnosti s celkovou plochou 111 štvorcových metrov. Súčasťou múzea je i historická špeciálno-pedagogická knižnica.

     Stála expozícia sa člení na vstupnú časť, historickú časť, expozíciu venovanú zrakovo postihnutým, sluchovo, telesne a mentálne postihnutým jedincom. Všetkým návštevníkom dopĺňajú prehliadku pracovníci múzea o odborný výklad, ktorý je pre zahraničných návštevníkov v nemeckom a anglickom jazyku. Stála expozícia múzea prechádza v roku 2015 modernizáciou, a preto bude jej prehliadka obmedzená. Školy aj široká verejnosť však môžu naďalej využívať prezentačné služby špeciálno-pedagogickej knižnice a premietanie krátkych dokumentárnych, zdravotno-výchovných filmov.

     Svoje poslanie múzeum realizuje prostredníctvom činností: zbierkotvornej, dokumentačno-evidenčnej a ochrannej, kultúrno-prezentačnej, výchovno-vzdelávacej, osvetovej i poradenskej. Predmetom zbierkotvornej činnosti je komplexný výchovno-vyučovací proces špeciálnych škôl, verejná činnosť v oblasti špeciálneho školstva a pod. V rámci osvetovej činnosti upozorňujú lektori návštevníkov na mnohé choroby a telesné postihnutia, ktoré vyplývajú z nedostatočnej pozornosti, nadmerného používania alkoholu, drogovej závislosti s jej katastrofálnymi dôsledkami.

     V roku 1990 predstavoval zbierkový fond 380 zbierkových predmetov, súčasnosti už vzrástol na viac ako 3 500. Podstatnú časť zbierkového fundamentu tvoria trojrozmerné predmety – učebné pomôcky, kompenzačné a pracovné pomôcky, diplomy, fotografie, triedne knihy, učebnice a výsledky výrobného procesu zdravotne postihnutých detí.

     V historickej špeciálno-pedagogickej knižnici máme evidovaných viac ako 3 300 knižničných jednotiek.  Svojou historickou hodnotou výrazne dominujú pozostalosti Gaňovej a Zemanovej knižnice. MŠŠ archivuje aj dokumentačné materiály listinného charakteru. V MŠŠ sa nachádza cca 15 000 listín, medzi ktorými sú aj mnohé vzácne rukopisné poznámky nestora špeciálnej pedagogiky Viliama Gaňu, vrátane maďarských, nemeckých rukopisov, ako aj rukopisov z jeho študentských čias v Budapešti.  

     Špeciálny priestor dostávajú v priestoroch múzea zdravotne postihnutí nadaní umelci. Expozície poskytujú priestor aj jubilujúcim, špeciálnym školám. Vystavované exponáty sa tak dostávajú aj k širokej verejnosti, no obohacujú najmä milovníkov kultúry so zdravotným postihnutím. Samostatnú kapitolu tvoria dočasné, tematické a variabilné výstavy sprístupňované najmä občanom so zdravotným postihnutím, napr. cez hmatové vnímanie či Braillovo písmo.

Kontakt: Múzeum špeciálneho školstva
Námestie Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča,
tel.: +420 53 451 2863
mobil: +420 918 625 285
e-mail: mss.levoca@levonet.sk, mssl@cvtisr.sk
web: http://www.msslevoca.sk
sociálna sieť: Facebook

Otvorené:
pondelok - piatok 8.30 hod. – 16.30 hod. (v mesiacoch júl - august)
pondelok - piatok 7.30 hod. – 16.30 hod. (v ostatných mesiacoch roka)
Vstupné: deti do 15 rokov - 10 centov, ostatní - 20 centov.