» Aktuality » Moderné odborné učebne sú už na pilotných školách

Moderné odborné učebne sú už na pilotných školách

19.05.2014
Moderné odborné učebne sú už na pilotných školách
     Do projektu „Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“ je zapojených 49 pilotných základných škôl zo siedmich samosprávnych krajov. Vďaka tomuto projektu získavajú vybavenie pre odborné učebne fyziky, pričom 28 vybraných škôl získa aj učebňu biológie-chémie. 
     Moderné vybavenie dáva vyučovaniu nový rozmer, a to vďaka tomu, že pomôcky názorne demonštrujú preberané učivo. V rámci biológie ide napríklad o zbierky nerastov a hornín, makety orgánov človeka, kvetov, mikroskopy aj s preparátmi alebo resuscitačnú figurínu. Žiaci v nových učebniach realizujú rôzne pokusy a zdokonaľujú svoje technické schopnosti. Sú svedkami rozmanitých chemických a fyzikálnych reakcií. Do škôl boli vďaka národnému projektu dodané nové edukačné sady učebných pomôcok zamerané na magnetizmus, termodynamiku, mechaniku, optiku a elektrostatiku. Na hodiny chémie pribudli nové pracovné stoly, chemikálie, trojrozmerné skladacie modely zlúčenín, laboratórne váhy, závažia, laboratórne sklo či ochranné pomôcky, ako sú ochranné plášte, rukavice a okuliare. Učebňa techniky je vynovená mobilnými stolmi na obrábanie dreva, kovov, stoly na brúsenie, rezanie a pílenie. Žiaci majú odteraz možnosť pracovať s novým materiálom, pilníkmi, rašpľami, skrutkovačmi, pílkami a množstvom iných pomôcok. Do učební prichádzajú aj nové notebooky, dataprojektory a interaktívne tabule. Škola vybavená tromi učebňami získala zariadenie vo výške takmer 224 000 eur a škola s dvomi učebňami získala vybavenie vo výške takmer 150 000 eur. 
     Pre pedagogických zamestnancov - učiteľov fyziky, techniky, biológie a chémie - zapojených pilotných škôl sa pripravuje kontinuálne vzdelávanie, ktorého obsahom budú inovatívne a aktivizujúce metódy vo vyučovaní týchto predmetov. Učitelia i žiaci sa budú počas trvania projektu zapájať do aktivít cez dotazníky a hĺbkové rozhovory. Jedným z cieľov projektu je na pilotných školách overiť, ako sa premietne vybavenie odborných učební, jeho využívanie, ako aj nové metódy a formy vyučovania do výsledkov žiakov a ich profesijnej orientácie. Závery tohto testovania budú podkladom pre vytvorenie normatívu na vybavenie odborných učební pre dané predmety.
     Riaditelia pilotných základných škôl sa zhodujú, že projekt padol na úrodnú pôdu a poskytuje školám priestor na presadenie, rozvoj schopností detí a prípravu do reálneho života.

Michal Kaliňák
hovorca ministra