» Aktuality » Ministerstvo školstva zverejnilo výzvu na podporu vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti

Ministerstvo školstva zverejnilo výzvu na podporu vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti

11.04.2017
Ministerstvo školstva zverejnilo výzvu na podporu vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky aj v roku 2017 zverejnilo výzvu na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu. Na tento účel pridelilo účelové finančné prostriedky vo výške 44 000 €.  
     Maximálna výška účelových finančných prostriedkov pre jeden rozvojový projekt je 2000 € s možnosťou obdobia jeho realizácie od 8. júna 2017 do 30. novembra 2017. Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum prijatia na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je 5. máj 2017.
     Oblasťou podpory je organizačné zabezpečenie vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu zamerané na témy:
·         Človek vo sfére peňazí,
·         Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí,
·         Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb – príjem a práca,
·         Plánovanie a hospodárenie s peniazmi,
·         Úver a dlh,
·         Sporenie a investovanie,
·         Riadenie rizika a poistenie,
so zreteľom na schopnosť jednotlivca zmeniť myšlienky na skutky, zahŕňajúc kreatívnosť, inovatívnosť a prijímanie rizika, ako aj schopnosť plánovať a riadiť projekty so zámerom dosiahnuť ciele.
     Výzva je zverejnená na webovej stránke http://www.minedu.sk/vyzva-na-podanie-ziadosti-o-rozvojovy-projekt-na-podporu-organizacneho-zabezpecenia-vzdelavania-pedagogickych-zamestnancov-v-oblasti-financnej-gramotnosti-a-vychovy-k-podnikaniu-na-rok-2017/.