» Aktuality » Ministerstvo školstva podporí rozširovanie kapacít materských škôl

Ministerstvo školstva podporí rozširovanie kapacít materských škôl

26.01.2015
Ministerstvo školstva podporí rozširovanie kapacít materských škôl
     Celkovo 9 a pol milióna eur vyčlenilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) v roku 2015 na podporu projektov prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a zariadení školského stravovania pri týchto materských školách. Ďalších 500 000 eur pôjde do špeciálnych materských škôl.
     O výzve rezortu školstva dnes informovali na spoločnej tlačovej konferencie predseda vlády SR Robert Fico a minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler.
     Finančné prostriedky budú poskytnuté žiadateľom formou dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva. Celkovo je na tento účel vyčlenených 9 500 000 €, z toho 9 000 000 € na kapitálové výdavky a 500 000 € na bežné výdavky. Najnižšia výška dotácie určená na jedného žiadateľa na jednu triedu vrátane vybavenia je 15 000 € a najvyššia 100 000 €.
     Cieľom výzvy je prispieť k rozšíreniu kapacít materských škôl s cieľom postupne do roku 2020 dosiahnuť 95 % účasť detí vo veku 4 až 5 rokov na predprimárnom vzdelávaní v materských školách.
     Pri posudzovaní žiadostí o poskytnutie dotácie sa bude prihliadať na aktuálny počet nevybavených žiadostí o prijatie detí do materských škôl. Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ podľa bodu č. 7 výzvy písomne na formulári „Žiadosť“ spolu s ďalšími prílohami uvedenými vo výzve na adresu:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,
sekcia regionálneho školstva,
Stromová 1,
831 30 Bratislava.

     Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je streda, 25. február 2015 do 24.00 h.

Podrobnejšie informácie o výzve