» Aktuality » Ministerstvo školstva podporí budovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier z OP Výskum a vývoj

Ministerstvo školstva podporí budovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier z OP Výskum a vývoj

07.11.2011

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pristúpilo k definitívnemu rozhodnutiu podporiť strategické projekty zamerané na budovanie dôležitej výskumnej infraštruktúry v podobe univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier z prostriedkov operačného programu Výskum a vývoj.
    
Na ich budovanie je vyčlenených 335 miliónov eur (135 miliónov eur pre Bratislavský kraj a 200 miliónov eur pre ďalšie kraje), čo predstavuje významnú a jedinečnú finančnú podporu slovenského výskumu.
     Ministerstvo pristúpilo k tomuto rozhodnutiu po pomerne náročnej, ale vecnej diskusii s partnermi z prostredia výskumu, ako aj s Európskou komisiou, ktorá schvaľuje príslušnú nevyhnutnú zmenu OP Výskum a vývoj.
     Dôležitým prvkom v procese výberu a podpory projektov univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier je rozhodnutie o dvojkolovom modeli výberu, pričom prvé kolo je novinkou špeciálne pripravenou ministerstvom. Jeho úlohou je znížiť administratívnu náročnosť pri predkladaní projektov, zvýšiť mieru transparentnosti a zabezpečiť výber najkvalitnejších projektov. Zavedenie tohto modelu kladie dôraz na obsahovú kvalitu projektov voči formálnym náležitostiam.
     V celom procese majú podstatnú úlohu hodnotiace a výberové kritériá pre prvé kolo výberu. Dňa 3. novembra 2011 boli predložené na pripomienkové konanie členom Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku, ktorý je príslušným monitorovacím výborom pre OP Výskum a vývoj. Schválenie kritérií očakávame v druhej polovici novembra 2011 a zverejnenie výzvy pre prvé kolo výberu na prelome mesiacov november a december 2011. Uzávierka na podávanie projektových návrhov univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier bude v januári 2012. Následne po vyhodnotení prvého kola výberu bude spustené druhé kolo v podobe štandardnej výzvy na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na financovanie projektov, kde budú oprávnenými žiadateľmi len subjekty úspešné v prvom kole.

Bratislava 7. november 2011